Det är välkänt att fysisk aktivitet är en betydelsefull ”friskfaktor” i den vuxna befolkningen. Samtidigt har det under senare tid, framför allt i massmedia, framförts en oro över att dagens barn och ungdomar är inaktiva och att en stor del av de ungas fritid utgörs av stillasittande aktiviteter såsom TV, video och dataspel. Detta anses vara en av huvudorsakerna till den ökande andelen av överviktiga eller feta barn och ungdomar.
De vetenskapliga sambanden mellan omfattningen av fysisk aktivitet och ungas hälsoutveckling är dock svaga. Huruvida dagens unga verkligen är mindre fysiskt aktiva än tidigare är egentligen inte känt. Orsaken till detta är att mätmetoderna för att uppskatta omfattningen av fysisk aktivitet har varit bristfälliga. Under senare år har dock ett antal objektiva metoder, såsom registrering av kontinuerlig hjärtfrekvens och mätning av aktivitet med en s.k. accelerometer, utvecklats.
Universitetsadjunkt Ulf Ekelund, doktorand vid Karolinska Institutet, har i sin avhandling studerat användbarheten och tillförlitligheten av olika mätmetoder då de använts i grupper av normalaktiva respektive högaktiva ungdomar. Han har också studerat omfattningen av fysisk aktivitet i ungdomsgruppen.
Resultaten visar att en relativt enkel aktivitetsregistrering med dagbok är jämförbar med mera komplicerade metoder för flera grupper av ungdomar. Vidare framkom att då fysisk aktivitet studerades med hjälp av hjärtfrekvensregistrering måste hänsyn tas till varje individs konditionsnivå. Om inte detta görs riskerar man att dra felaktiga slutsatser om de ungas omfattning av fysisk aktivitet. För unga idrottsmän var registrering av kontinuerlig hjärtfrekvens den bästa metoden för att mäta graden av fysisk aktivitet. Det framkom också att ungefär 30 procent av ungdomarna inte var fysisk aktiva i enlighet med de rekommendationer som i dag anses vara förenade med en gynnsam hälsoutveckling.
Avhandlingen ger kunskap om vilka metoder som är lämpliga att använda då omfattningen av fysisk aktivitet ska bestämmas. Dessa ger möjlighet att studera sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa hos den växande individen, vilket i sig skapar förutsättningar att uttala sig om huruvida dagens barn och ungdomar är tillräckligt fysiskt aktiva.

Avhandlingens titel:
Assessment of physical activity and energy expenditure in adolescents

Författare:
Ulf Ekelund, Institutionen för medicinsk näringslära, Karolinska Institutet, tel. 019-303371, mail: ulf.ekelund@ioh.oru.se

Disputation:
Måndag 6 maj, kl 10.00, CNTs seminarierum, plan 6, Hälsovägen 7, Novum, Huddinge Universitetssjukhus.

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om