För ett år sedan öppnade möjligheten att söka statlig ersättning för korttidspermittering. Nu studerar forskare vid Högskolan Dalarna vilka följder det får för individer och företag.

– Korttidspermitteringarna under coronapandemin har bidragit till att motverka uppsägningar inom flera branscher på arbetsmarknaden. De har också bidragit till att företag kan behålla kompetens och därmed stå starkare när efterfrågan ökar. Nu behöver vi undersöka effekterna av detta för både individer och företag, säger Alexis Rydell, doktor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Den 7 april 2020 öppnade möjligheten för företag inom den privata sektorn att ansöka om statlig ersättning från Tillväxtverket för korttidspermitteringar. Under första månaden fick Tillväxtverket in 54 306 ansökningar. Sedan dess har trycket inte varit lika högt, utan har varierat mellan olika månader och mellan olika branscher. Under 2020 gjordes totalt 90 583 ansökningar som sammanlagt berörde 595 542 personer.*

Personal inom hotell och restaurang hårt drabbade

Hotell och restaurangverksamheter har blivit hårt drabbade av coronapandemin med omfattande korttidspermitteringar men också med många uppsägningar. Forskarna intervjuar nu ett 80-tal tidigare anställda och korttidspermitterade, chefer, fackliga representanter och företrädare för omställningsorganisationer inom hotell och restaurang.

– Vi har fokus på flera områden och undersöker hur korttidspermitteringar och neddragningar påverkar arbetsmiljön och vilket stöd uppsagda har från till exempel företag, omställningsorganisationer och sociala nätverk. Vi är också intresserade av att förstå på vilket sätt uppsagda hittar ny sysselsättning och hur den nya anställningen skiljer sig från den tidigare i termer av till exempel anställnings- och arbetsvillkor, säger Alexis Rydell.

Intervjuer görs också med behovs och tidsbegränsat anställda.

– Hotell och restaurang är en bransch med en relativt hög andel behovs- och tidsbegränsat anställda. De har inte alltid rätt till stöd från de partsgemensamma omställningsorganisationerna när de förlorar sitt arbete. En annan viktig aspekt är att många jobb i branschen utgör instegsjobb på arbetsmarknaden, och eftersom dessa har minskat under coronapandemin så kan det bli svårare för vissa grupper att få en anställning, säger Alexis Rydell.

Forskning för stöd i framtida kriser

Forskning om omställningsprocesser och konsekvenser för företag och anställda i spåren av coronapandemin ger företag och andra organisationer möjlighet att stå bättre rustade vid framtida neddragningar.

– Statligt ekonomiskt stöd vid korttidspermitteringar kom till några år efter finanskrisen 2008. Under finanskrisen var det i hög grad upp till parterna och företagen att hantera omställningarna. Under coronapandemin har staten varit mer aktiv och stöttat företag och anställda genom till exempel stödet till korttidspermitteringar, och nu vill vi ta reda hur detta påverkar anställda och arbetsmiljö för att dra lärdomar inför framtiden, säger Alexis Rydell.

* Uppgifter från Tillväxtverket från april 2020 till och med januari 2021.

Läs mer

Forskningsprojektet ”Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer” finansieras av Afa Försäkring och pågår fram till 2023.

Mer information på Högskolan Dalarnas webbplats

Kontakt

Alexis Rydell, doktor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna

E-post: ary@du.se

Telefon: 023-77 89 25