I internationella undersökningar framkommer ofta att högskoleutbildade familjer väljer bort de kommunala skolorna, vilket inte var fallet i Kjellmans studie. Rent generellt visar studien inte på att val av skola har att göra med andel högutbildade familjer eller andel invandrarfamiljer i skolornas ansvarsområde. Snarare tycks val av skola ha att göra med olika skolfaktorer som karaktäriserar en skola som en ”vinnarskola”.
Cirka 70 procent valde den skola som ligger närmast. Andra val förekom främst i innerstaden och i invandrartäta områden. Föräldrar valde också skola efter olika pedagogisk inriktning, som t.ex. waldorffpedagogik eller montessoripedagogik. I invandrartäta områden valde man utifrån var olika hemspråksklasser fanns. Inför åk 7 var skolornas teoretiska tillval avgörande, liksom om skolorna var kända för att ha bra lärare.
Kjellman använder sig av Bronfenbrenners ekologiska miljömodell. Modellen åskådliggör hur olika politiska beslut påverkar varandra över tid och hur de slutligen får direkt inverkan på elevens skolmiljö. Avhandlingen vänder sig till alla som är intresserade av den debatt om segregation som följt i valfrihetens spår.
Ann-Christin Kjellman är fil.kand och förskollärare och har sedan slutet av 1980-talet arbetat med undervisning och med olika forskningsprojekt inom skola och barnomsorg på Lärarhögskolan i Stockholm.

Disputation: fredagen den 9 februari, kl 13.00
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Kyrksalen, Gjörwellsgatan 16
Opponent: Inge Johansson, professor i pedagogik, verksam vid FoU-byrån, Stockholm.

För ytterligare information, kontakta Ann-Christin Kjellman, tel 08-33 17 83 (hem), 08-737 55 75 (arb), eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, tel 08-737 56 65.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: