Införandeprocessens komplexitet

Studien har i huvudsak genomförts med hjälp av aktionsforskning. Det innebär att studien har genomförts genom en kombination av en forskar- och konsultroll. Genom djupgående fallstudier bidrar studien med omfattande praktisk kunskap. Studien visar hur organisationer konkret går tillväga vid införande av en elektronisk marknadsplats, vilka problem som uppstår under processens gång samt hur dessa problem hanteras rent praktiskt. Studien bidrar på detta sätt med kunskap som gör att centrala problem kan undvikas vid införande av ny teknik i liknande situationer när det gäller förhållandet mellan företag och kund.

Teknikens betydelse begränsad i jämförelse med organisatoriska och sociala aspekter

Avhandlingen behandlar de problem som uppstår vid införande av elektroniska marknadsplatser. Studiens slutsatser är att tekniken inte utgör den mest centrala faktorn vid införande av elektroniska marknadsplatser. I stället utgör den mänskliga faktorn den mest centrala delen i förändringsprocessen. Därför är det viktigt att involvera alla parter som påverkas av förändringen. Det innebär att inte enbart parterna i organisationen bör involveras, utan även kunderna. För att stödja mänsklig förändring inom organisationen är det även viktigt att genomföra vissa förändringar i organisationsstrukturen. Strukturella aspekter som är centrala för förändringsprocessen är att bygga upp och bemanna nya arbetsfunktioner, att bygga upp tydliga riktlinjer och regler och att anpassa belöningssystemet till den nya tekniken. Det har även visat sig att samarbete mellan olika funktioner är en förutsättning vid införande av elektroniska marknadsplatser i en organisation. I förändringen av dessa mänskliga och organisatoriska förändringar har ledarskapet en central roll.

Doktorsavhandlingens titel: Införande av ny teknik – en studie av problem vid införande av elektroniska marknadsplatser.

Disputationen äger rum fredag 7 juni kl. 10.00 i Philipssalen, Kräftriket, Roslagsvägen 101. Opponent är docent Axel Targama, Handelshögskolan i Göteborg.

Jeanette Axén-Ruzicka kan nås på tfn 070-533 08 16, e-post jeanetts.axen@fek.su.se

.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: