Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplat till någon ökad risk för graviditetskomplikationer. Det visar en omfattande registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Folkhälsoinstitutet i Norge som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA.

Studien, som omfattade närmare 160 000 gravida, fann ingen ökad risk för varken för tidig födsel, dödföddhet, tillväxthämning, lågt Apgar-värde vid födseln eller behov av neonatalvård efter vaccination mot covid-19 under graviditeten.

– Resultaten är betryggande och kan förhoppningsvis leda till en ökad vaccinationsvilja bland gravida, säger Anne Örtqvist Rosin, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och delad förstaförfattare.

Tidigare studier har visat att gravida tillhör en riskgrupp för allvarlig, intensivvårdskrävande covid-19-sjukdom med ökad risk för död, jämfört med icke-gravida kvinnor i fertil ålder. Gravida som drabbas av svår covid-19 har även en ökad risk att föda för tidigt. Sedan januari 2021 har effektiva vacciner mot covid-19 funnits tillgängliga i Sverige och Norge. Sedan maj förra året i Sverige och augusti i Norge rekommenderas alla gravida att vaccinera sig mot covid-19.

– Vi ser ändå att de vaccinerar sig i lägre utsträckning än den övriga befolkningen, så det kan ha funnits en oro för hur vaccinerna påverkar den gravida och fostret. När vaccinerna togs fram inkluderades inte gravida i de stora kliniska studierna och fram till nu har det saknats populationsbaserade data för eventuella risker under graviditeten, säger Anne Örtqvist Rosin.

Forskarna länkade Graviditetsregistret i Sverige och Medicinska Födelseregistret i Norge till respektive lands vaccinationsregister för att inhämta information om vaccinationer under graviditeten, när den gravida fått vaccinet och vilken typ av vaccin som givits. Totalt inkluderades 157 521 gravida som fött ett barn mellan januari 2021 och januari 2022, varav knappt en femtedel (18 procent) hade vaccinerats. Vaccinerade hade ingen ökad risk för någon av de studerade graviditetskomplikationerna jämfört med ovaccinerade.

Majoriteten av de gravida som ingick i studien blev vaccinerade efter graviditetsvecka 12, i enlighet med nuvarande rekommendationer, och 95 procent fick ett mRNA-vaccin (Pfizer-BioNTech eller Moderna). Detta bör övervägas vid tolkning av resultaten. Resultaten var liknande för de olika mRNA-vaccinerna och oberoende av om en eller två doser gavs. Vaccination under tredje trimestern av graviditeten och vaccination med Modernas vaccin var kopplat till något minskad risk för neonatalvård.

En potentiell fördel med vaccination under graviditeten är att den gravidas antikroppar, som bildas som svar på vaccinet, passerar moderkakan och ger det nyfödda barnet ett visst skydd mot covid-19.

– Vi planerar nu att gå vidare och studera hur länge detta skydd varar samt om sars-cov-2-infektion eller vaccination under graviditeten har några andra långsiktiga effekter på barnets hälsa, säger Olof Stephansson, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och delad sisteförfattare.

Forskningen genomfördes i nära samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Folkhälsoinstitutet i Norge. Studien finansierades av Norges forskningsråd, NordForsk och Europeiska forskningsrådet (ERC). Medförfattaren och KI-forskaren Rickard Ljung har mottagit arvode från Pfizer utanför den aktuella studien och är anställd av Läkemedelsverket. Inga andra intressekonflikter finns rapporterade.

Publikation: ”Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes”. Maria C. Magnus, Anne K. Örtqvist, Elisabeth Dahlqwist, Rickard Ljung, Fredrik Skår, Laura Oakley, Ferenc Macsali, Björn Pasternak, Håkon K. Gjessing, Siri E. Håberg, Olof Stephansson. JAMA, online 24 mars 2022, doi: 10.1001/jama.2022.3271.

För mer information, kontakta:

Anne Örtqvist Rosin, forskare, ST-läkare
Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Tel: 0737 355 309
E-post: anne.ortqvist@ki.se

Olof Stephansson, professor, överläkare
Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Tel: 070 283 98 27
E-post: olof.stephansson@ki.se

Mer om KI:s vaccinforskning

Mer om KI:s covid-19-forskning

Kontakta KI:s presstjänst och hämta bilder

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om