Evenemangsbranschen kring vårt idrotts- och friluftsliv har påverkats kraftigt av pandemin. De långsiktiga konsekvenserna kan leda till en förändrad syn på hur man i framtiden kommer att använda arenor, visar en studie från forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors. 

– I Sverige sker en stor del av idrotten i organiserad form inom föreningar och upp emot 90 procent av alla intäkter som föreningarna förlorat under pandemins första våg kan kopplas till evenemang. Det är givetvis en varierande grad av intäktsbortfall, men hårdast drabbade är ishockeyn och fotbollen, säger Robert Pettersson, docent i turismvetenskap, Mittuniversitetet.

Studien sammanfattar datamaterial, i form av enkäter, som samlats in av bland annat Riksidrottsförbundet, Visit Stockholm samt Göteborg & Co.

– Vi vill bättre kunna förstå de omställningar som uppstår på grund av viruset, men också ta med lärdomarna för att bidra till kunskapsspridning kring hur samhället kan utveckla hållbara evenemang efter Corona, säger Robert Pettersson.

Studien synliggör också vilka effekter som kan märkas på miljön där det kortsiktigt blivit ett minskat eller uteblivet resande på grund av inställda evenemang. I den mån resande har skett har det i högre utsträckning skett i egna bilar.

– Långsiktigt ser vi att det kan leda till att hela eller delar av evenemang anpassas till ett digitalt format, som kan innebära minskat resande. Det kan också leda till ett ändrat användande av den infrastruktur som kopplas till evenemang, exempelvis minskat beroende av arenor, säger Robert Pettersson.

De största intäktsbortfallen vid uteblivna evenemang kan kopplas till anmälningsavgifter, biljettintäkter, sponsormedel och försäljning. Men, det blir också tydligt att det finns påtagliga negativa effekter som inte i första hand rör ekonomi.

– Vi ser att många pekar på att man tappar medlemmar, liksom att färre aktiviteter leder till ökad fysisk och psykisk ohälsa, sämre integration samt att idrotten inte längre får samma möjlighet att sprida glädje och gemenskap, säger Robert Pettersson.

Om Mistra Sport & Outdoors
Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet består av ett trettiotal forskare och cirka 40 samverkanspartners; organisationer, myndigheter och företag. Programmet har en budget på 70 miljoner kronor under perioden 2020 – 2024, varav merparten finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

Läs den fullständiga rapporten här: ”Covid-19 och hållbara evenemang – Påverkan, anpassning och framtid för evenemang inom idrott och friluftsliv”

Kontaktperson:
Robert Pettersson, docent i turismvetenskap, Mittuniversitetet, robert.pettersson@miun.se, 070-511 69 72

Frågor kopplat Mistra Sport & Outdoors:
Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet, peter.fredman@miun.se, 070-667 08 06

Presskontakt:

Ronney Wickzell

Telefon:

+46 (0)10-142 81 72

Mobil:

+46 (0)70-389 77 72