Att intervjua sökande till högskoleutbildning har blivit en allt vanligare urvalsmetod, inte minst när det gäller utbildningar som leder till yrken som kräver särskild förmåga att relatera till andra människor. Vid HTU används intervjuer på utbildningar till sjuksköterska, socialpedagog, hälsovetare samt filmproducent. Rätt genomförd kan en intervju tillföra en ny dimension i urvalsarbetet, men metoden är också kopplad till svårigheter, såsom exempelvis intervjuarens subjektivitet.

Empati centralt begrepp
Christina Cliffordson, som sj√§lv har erfarenhet av intervju som metod vid urval till h√∂gskoleutbildning, har funnit att begreppet empati √§r centralt f√∂r alla professionella relationer och f√∂ljaktligen ocks√• i intervjuarbetet. I sin avhandling: ”Assessing empathy: Measurement characteristics and interviewer effects”, som framlades i april m√•nad vid Institutionen f√∂r pedagogik och didaktik, G√∂teborgs universitet, har hon d√§rf√∂r s√§rskilt studerat detta begrepp. Hennes resultat visar att begreppet empati b√§st kan beskrivas och studeras som ett flerdimensionellt begrepp, som inneh√•ller b√•de emotionella och kognitiva komponenter. Vidare har Christina funnit att intervju som urvalsmetod kan fungera bra, under f√∂ruts√§ttning att det finns en gemensam uppfattning om vad det √§r som ska bed√∂mas, att man anv√§nder sig av n√•gon form av bed√∂mningsskala, att flera intervjuare genomf√∂r intervjun samt att intervjuarna √§r vana eller tr√§nade i att genomf√∂ra bed√∂mningsintervjuer.
РAll forskning förordar en tämligen hårt strukturerad intervju. Trots detta är den så kallade ostrukturerade intervjun den mest förekommande, säger Christina Cliffordson och fortsätter:
РDet är rimligt att ge sökande till högskolan fler möjligheter att komma in på en utbildning än bara via betygen eller högskoleprov. För att öka tillförlitligheten och validiteten i intervjusituationen hoppas jag därför att utvecklingen går mot ett mer standardiserat genomförande än vad som ofta är fallet idag.

För mer information kontakta: Christina Cliffordson, tel 0521-26 42 28, e-post Christina.Cliffordson@htu.se

Pressmeddelandet lämnat av FoU-informatör Bodil Järnerot, tel 0520-47 50 15, Bodil.Jarnerot@htu.se

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092