– Det är ett kvitto på att vi arbetar med rätt verktyg för att kunna ge ungdomarna bra stöd, säger Stefan Nordqvist, utredare vid vård- och behandlingsenheten på SiS och som arbetar med ADAD.

Den svenska varianten av intervjuinstrumentet Adolescent Drug Abuse Diagnosis, ADAD, är en strukturerad intervju som ger information inom olika livsområden. Dessa är fysisk hälsa, skola, arbete/sysselsättning, fritid och kamratkontakter, familjeförhållanden, psykisk hälsa, brottslighet samt användning av alkohol och narkotika. ADAD används både som utrednings- och bedömningsinstrument.

Doktoranden Josefine Börjesson vid psykologiska institutionen, Umeå universitet, har i sin doktorsavhandling utvärderat ADAD. Josefine Börjessons slutsats är att ADAD sammanfattar ungdomars allmänna status på ett mycket bra sätt och kan bidra till att behandlingen fokuseras på rätt områden.

Uttrycka sina hjälpbehov
Inom SiS används ADAD sedan slutet av 90-talet. Djupintervjun genomförs i samband med inskrivning på institutionen. ADAD används också för uppföljning och utvärdering.

– Vi använder ADAD för utredning och ungdomens behandlingsplanering. Ungdomarna kan uttrycka sina hjälpbehov och önskemål och blir delaktiga i sin behandling, säger Stefan Nordqvist och fortsätter:
– Det är ett tillförlitligt och robust instrument som fångar upp ungdomarnas situation. Det är viktigt eftersom våra ungdomar har svårigheter på många olika livsområden.

Bra mått på ungas allmänna status
Josefine Börjesson har funnit att ADAD ger ett bra mått på ungas allmänna status och kan fånga upp viktiga sidor av ungdomens livssituation som annars kanske skulle ignoreras.

Avhandlingen baseras på intervjuer med drygt hundra slumpmässigt utvalda ungdomar i Umeå kommun samt cirka tusen ungdomar placerade på särskilda ungdomshem. Resultaten visar bland annat att ADAD-intervjun kan underlätta att förutse framtida psykiska ohälsa hos både antisociala ungdomar och ungdomar utan sådana problem.

Läs mer om ADAD på SiS hemsida www.stat-inst.se [Ref 1]
 
 
Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. Chef för SiS är vikarierande generaldirektör Nils Åkesson.

Frågor: Stefan Nordqvist, 453 40 94, 070-587 15 16
stefan.nordqvist@stat-inst.se