Klas Roth har skrivit en avhandling i pedagogisk filosofi om hur det är möjligt att utbilda demokratiska samhällsmedlemmar och medborgare idag. Han har undersökt, analyserat och kritiskt granskat karakteristiska drag hos efterkrigstidens utbildning av demokratiska samhällsmedlemmar samt några av vår tids mest inflytelserika teoribildningar inom politiskt teori och utbildningsteori om demokrati, medborgarskap och utbildning.

Han utmanar både dominerande idéer i efterkrigstidens utbildning av demokratiska samhällsmedlemmar och idéer föreslagna av utbildningsteoretiker för utbildning av demokratiska medborgare. Han menar att utbildning som baseras på dessa idéer inte kan lyckas med att fostra deliberativa medborgare.

Roth menar att vi idag står inför en oerhörd utmaning i vårt mångkulturella samhälle att utforma både en teori om och utbildning av deliberativa medborgare. Han för fram relevansen av och påvisar värdet av Jürgen Habermas diskurs etik och teori om kommunikativt handlande för en sådan teori som bättre passar till och utgår från den sociala kommunikativa komplexiteten i vårt mångkulturella samhälle. Centrala begrepp är ömsesidighet, processer och det bättre argumentet.

Doktorsavhandlingens titel: Democracy, Education and Citizenship – Towards a theory on the education of deliberative democratic citizens.

Disputation: fredag den 19 januari kl. 10.00
Lokal: Sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24-30

Klas Roth kan nås på tfn 08-737 55 67, klas.roth@lhs, Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: