Miljöfrågor har under senare år i allt högre grad integrerats i alla former av samhällsplanering. Frågor kring miljö, hälsa, hållbar utveckling och etik är inte längre bara naturvetenskapliga forskningsområden eller begränsade till en snävare krets av beslutsfattare och administratörer. Behovet av information och av mångvetenskaplig forskning ökar. Samhället behöver nya mötesplatser för informationsutbyte, debatt och analys.

Edbergcentrets intentioner är att förvalta kunskaperna och det idémässiga arvet efter Rolf Edberg. Det ger möjligheter att skapa en särskild profil på forskningen vid Karlstads universitet. I Rolf Edbergs anda sätts människan i centrum och forskarna ska belysa frågor från såväl naturvetenskapliga och tekniska som humanistiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter.

– Professor Gunilla Almered Olsson innehar Karlstads universitets Edbergprofessur. Hon är idag verksam vid universitetet i Trondheim, och arbetar vid Karlstads universitet på 20 procents tjänst. Vi vill nu knyta henne till Edbergcentrum och Karlstads universitet på heltid, säger Christina Ullenius, rektor vid Karlstads universitet.

Karlstads universitet och Edbergcentrum ska bland annat ta över arbetet med Edbergseminariet, ett väl etablerat miljöforum, samt arbeta för att sprida forskningsresultat inom området hållbar utveckling.

Rolf Edberg (1912-1997) var socialdemokrat, riksdagsman, publicist, ambassadör i Oslo och landshövding i Värmland. Han skrev en rad uppmärksammade böcker om miljö- och resursfrågor och hade livet igenom ett stort miljöengagemang.

Mer information, kontakta:
Christina Ullenius, rektor, tfn 054-700 10 10, 0705-88 45 00 eller
Bo Landin, Edbergstiftelsens sekreterare, tfn 0708-80 89 05.