I en tvärsnittsstudie i Stockholms län uppgav 1,5 procent av de svarande att de var överkänsliga mot elektriska eller magnetiska fält. Detta skulle motsvara 19 000 personer i länet. Rapporterad överkänslighet var associerad med ökad förekomst av besvär som t ex hudsymptom, trötthet och huvudvärk. Någon specifik besvärsprofil kunde inte identifieras. Gruppen rapporterade även andra former av allergi och överkänslighet, astma, förkylning, samt att de var störda av olika miljöfaktorer som trafikbuller, avgaser och låg rums-temperatur i betydligt högre utsträckning än övriga svarande.

I Lena Hillerts avhandling berörs också möjliga biologiska mekanismer bakom symptomen vid elkänslighet. Aktivitetsnivån av kolinesteras, ett enzym som påverkar överföringen av nervimpulser i hjärnan samt till kroppens muskler, kunde inte knytas till graden av trötthetssymptom. Kosttillskott med antioxidanter påverkade inte heller graden av symptom. Fortfarande saknas alltså kunskap om någon mätbar biologisk markör för elkänslighet.

Den sammantagna bilden av rapporterade symptom och ohälsa tyder på en komplex situation där individuella och miljörelaterade faktorer samverkar. Elkänslighet visade sig inte vara förknippat med undersökta personlighetsdrag såsom oro eller mental hälsa och inte heller med psykosocial karakterisering av arbetssituationen.

En bred medicinsk utredning utifrån aktuell symptombild bör alltid genomföras. Psykosociala, kemiska och fysikaliska miljöfaktorer av möjlig betydelse bör också uppmärksammas. Individuella rekommendationer bör utformas utifrån dessa resultat. Kognitiv terapi kan i en del fall erbjuda en möjlighet till minskade besvär vid elkänslighet.

Avhandlingens titel:
Hypersensitivity to electricity: Symptoms, risk factors and therapeutic interventions.

Disputation:
Torsdag 4 oktober 2001, kl 1000, Nanna Svartz auditorium (Karolinska Sjukhusets aula).

För mer information kontakta:
Lena Hillert, Institutionen för folkhälsovetenskap, tfn 08-517 77999, mobil 070 484 1400 eller via mail till lena.hillert@medhs.ki.se

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om