Äggstockscancer är femte mest vanliga cancerformen bland svenska kvinnor och har högst dödlighet av alla cancerformer i underlivet. Resultaten i avhandlingen bekräftar det via folkhälsoundersökningar påvisade sambandet mellan äggstockscancer och könshormonerna östrogen samt progesteron.

Äggstockens främsta uppgifter är att skapa befruktningsdugliga ägg samt producera och frisätta könshormoner. Könshormonernas mottagarmolekyler, receptorer, återfinns i många celler och organ i kroppen (bröst, ben, hjärta-kärl, hjärna m.fl.), men också i äggstockens egna ytceller (epitelcellerna), som anses vara ursprunget till 90 % av alla äggstockscancerfall. I studien föreföll den klassiska östrogenreceptorn alpha (ERα) närmast kopplad till tumörväxt. Den nyligen karaktäriserade östrogenreceptorvarianten beta (ERß), liksom progesteronreceptorn (PR), uttrycktes istället i mindre grad i ytceller hos elakartade jämfört med godartade tumörceller.

Dessutom återfanns ERß, till skillnad mot ERα samt PR, i ytceller hos slembindande (mucinösa) tumörer. Det talar för en möjlig koppling mellan ERß och bättre prognos, eftersom kvinnor med slembildande äggstockstumörer anses ha bättre överlevnad jämfört med många andra tumörtyper. Tillsats av östrogen vid odling av äggstockstumörceller visade en möjlig stimulering till cellegen produktion av östrogen samt bättre överlevnad av tumörcellerna vid högre koncentration av östrogen.

Sammanfattningsvis talar fynden för att östrogen har en direkt tillväxtpåverkan och progesteron en hämmande effekt i utvecklingen av aggressiva epiteltumörer i äggstocken.

Peter Lindgren är uppväxt i Växjö, Småland. Förutom Växjö och Umeå har han arbetat inom sjukvården i Ljungby samt Härnösand/Sundsvall. Han finns på enheten för obstetrik och gynekologi, tel. 090-785 34 62, e-post Peter.Lindgren@obgyn.umu.se

Avhandlingen har titeln ”Gonadal steroids in ovarian epithelial tumors”. Svensk titel: ”Könshormoner i äggstockstumörer”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i hörsal E04, byggnad 6E, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Bertil Casslén, Institutionen för Obstetrik och Gynekologi, Lund.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23