Samhället har under de senaste decennierna genomgått omfattande förändringar och samtidigt har filosofi blivit en vanlig referens i den debatt som försökt utveckla arkitekturens roll i detta sammanhang. Den franske filosofen Gilles Deleuze (1925–95) har under 1990-talet kommit att bli allt mer omdiskuterad och en källa till inspiration bland arkitekter. Fredrik Nilsson undersöker i sin avhandling möjligheterna för Deleuzes tänkande i arkitekturen.

I sin läsning av Deleuze vill Fredrik Nilsson understryka de pragmatiska, experimentella och aktivt konstruerande sidorna av Deleuzes filosofi. Detta tänkande sätts i relation till den uppmärksammade holländska arkitekturen genom analys av kontoren UN Studio och MVRDV. De är bland annat kända för att inför ett projekt driva saker till sin spets. Konkreta data läggs samman med byggnormer och tolkas bokstavligt. Resultatet blir en konstruerad skiss som på ett överdrivet, men tydligt sätt blottlägger till exempel maktrelationer i byggprocessen.

Fredrik Nilsson argumenterar för att arkitektur kan ge andra kunskaper än de traditionella. Detta gör han med bakgrund av holländska kontors arbetssätt, via en diskussion om Deleuzes syn på vetenskap.

Slutsatsen blir att designprocessen kan avtäcka just sådana dolda förhållanden som är svåra att nå med traditionella vetenskapliga metoder. Såväl fördjupad offentlig debatt som andra möjligheter för forskning kan skapas om man utnyttjar arkitektur och design som redskap eller tillvägagångssätt. På så sätt utnyttjas potentialen som finns i att

* experimentera
* kritiskt pröva och undersöka situationer
* konstruera alternativa och ännu ej sedda verkligheter.

Avhandlingen ”Konstruerandet av verkligheter – Gilles Deleuze tänkande och arkitektur” försvarades vid en offentlig disputation den 7 juni kl 10.00 i Lilla salen, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1 i Göteborg.

För mer information kontakta:
Fredrik Nilsson, Tema modern arkitektur och boende, tel 031-772 24 56,
073-98 37 111
e-post: fredrik@arch.chalmers.se