Att öva främmande språk med en digital, människoliknande karaktär i en realistisk situation är en ganska outforskad teknik i svensk skola. I en ny studie från Göteborgs universitet har högstadieelever fått pröva tekniken som visade sig vara uppskattad av både elever och lärare.

Konversationsagenter är ett AI-verktyg som tillåter användaren att interagera med en digital, människoliknande karaktär i verklighetsnära situationer, som till exempel på ett café. Med hjälp av denna AI-teknik kan elever prata med en karaktär på en skärm och få svar.

Elin Ericsson, fil dr i tillämpad IT med inriktning på utbildningsvetenskap, har studerat svenska högstadieelevers upplevelser av att öva på att prata engelska, franska, spanska och tyska med en konversationsagent.

– Tekniken var uppskattad av både elever och lärare. De flesta elever tyckte att det var ett lätt, roligt och tryggt sätt att språkträna och intresset höll i sig över tid.

Känslor inför konversationsagenterna spelar in

En stor variation kunde ses i vilken grad eleverna relaterade socialt till konversationsagenten.

– Detta verkar ha betydelse för helhetsupplevelsen. Till exempel påverkades samarbetet av hur verklighetstrogen eleven uppfattade agenten. En del elever upplevde den som en livlös maskin, medan andra elever förmänskligade och utvecklade känslor gentemot den, säger Elin Ericsson.

Verktygen utvecklas med stöd av forskningen

Det finns fortfarande lite forskning kring AI i språkundervisning och lärande. Elin Ericssons studie ger därför en viktig pusselbit vad gäller självrapporterade upplevelser och erfarenheter av AI hos elever i åldern 13 till 15.

Innehållsmässigt är de få konversationsagenter som finns tillgängliga idag inte anpassade efter svenska elever och eleverna kan inte alltid relatera till de situationer som konversationerna utspelar sig i, som exempelvis att köpa en fysisk biljett på en tågstation. Tekniska brister och utvecklingsaspekter i systemen påverkar också elevernas upplevelser.

Elin Ericsson menar därför att hennes forskningsresultat kan ge värdefull kunskap både till lärare som vill introducera dessa system i skolan och till utvecklare av konversations-AI.

– I förlängningen kan det bidra till att effektivisera språkundervisningen och lärandet i skolan och förhoppningsvis göra så att fler vill använda språket de lär sig aktivt och känna glädjen i det. En stor fördel med konversations-AI är att de digitala agenterna är outtröttliga och låter eleven öva i enskildhet utan att känna sig iakttagen, när och hur hen själv vill.

Konversationsträningen viktig för inlärningen

Elin Ericsson, som själv är språklärare i botten, poängterar att konversationsträning är en viktig del i att lära sig ett språk.

– Att lära sig att prata är, tillsammans med att lyssna, skriva och läsa, en av de fyra färdigheterna. Etablerade principer för andra- och tredjespråksinlärning säger att möjligheter att tala språket i social interaktion i en trygg miljö och att få direkt återkoppling är avgörande för att tillägna sig språket. I de avseendena har konversations-AI stora fördelar som metod.

Om konversationsagenter

Systemen har ännu inte etablerats som undervisningsmetod i svenska skolor, men däremot i flera andra länder, bland annat Japan, Sydkorea och Mexiko och då mestadels för universitetsstudenter.

Kontakt
Elin Ericsson, fil dr i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap
Telefon: 073–910 2348, e-post: elin.ericsson@ait.gu.se

Porträttfotograf tillhörande bild: Gunnar Jönsson

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851