De senaste 30 åren har begreppet ”kvalitativ forskning” använts och ökat i omfattning inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Guy Karnung har i sin avhandling karaktäriserat vad som avses med begreppet och för att göra det har han granskat ett antal vetenskapliga texter i ämnet pedagogik där forskare själva beskriver begreppets innebörd.

I de granskade texterna karaktäriseras begreppet ”kvalitativ forskning” på en mängd olika sätt och de olika forskarna använder begreppet i skiftande sammanhang. Guy Karnungs avhandling visar att eftersom användningen av begreppet varierar så mycket är det egentligen inte användbart i vetenskaplig verksamhet. Därför bör begreppet ”kvalitativ forskning” ersättas med andra, lämpligare begrepp. Däremot kan det ses som en metafor och ett exempel på hur ett vetenskapligt språk kan expandera och vidareutvecklas.

Förutom att karaktärisera begreppet ”kvalitativ forskning” utgör Guy Karnungs granskning också ett exempel på forskning om forskning, så kallade meta-studier. Granskningen av forskarnas argumentation om begreppet visar också att denna utgör sammanhang av olika slag. Detta innebär att olika mönst er bildas då vetenskapliga texter skrivs. Således bidrar även Karnungs avhandling till att karaktärisera olika typer av argumentation i vetenskapliga texter.

Guy Karnung är verksam vid Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet. För mer information kontakta Guy Karnung på telefon 019-30 30 18 alt. 0703-52 83 27 eller e-post: guy.karnung@pi.oru.se.

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470