Medicinsk granskning är en metod som använts för att se om patienter inom öppenvården kommit till rätt ställe – till vårdcentralen om det är ett fall som primärvården klarar av, eller till en sjukhusklinik om fallet kräver specialistkunskaper. Metoden innebar i Kjell Lindströms studie att sjukhusläkare och distriktsläkare tillsammans bedömde alla läkarbesök som gjorts inom ett visst område under en viss tid.

Stickprovsmetoden (tracer-condition methodology) användes för att jämföra medicinsk kvalitet vid vårdcentral och sjukhus för en speciell patientgrupp, insulinbehandlade diabetiker.

Praktikbesök innebar att en läkare, väl inläst på data om patientbesök, tillgänglighet m m, besökte en vårdcentral och granskade journaler, gjorde intervjuer med personalen med mera. Läkarens synpunkter redovisades sedan för hela personalgruppen. Tanken är att denna metod ska starta en process som får personalen mer intresserad av kvalitetsutveckling.

Evaluering enligt forskaren Donabedians metodik, med betoning på resultaten, provades ett hälsofrämjande program genomfört i Skaraborgs län.
Registerdata användes för att se om vårdcentralernas arbetssätt eller fördelningen av patientbesöken mellan vårdcentraler och sjukhus spelade någon roll för antalet patientinläggningar på sjukhus.

– Det finns många register hos Statistiska Centralbyrån och hos landstingen som kan ge intressant information om hur sjukvårdens organisation påverkar dess resultat. Tyvärr är personalen inom sjukvården ofta så inriktad på den medicinska sidan av arbetet att intresset för organisationsfrågor är litet, menar Kjell Lindström.

Avhandlingen heter Methods for quality development of the primary health care structure. Disputationen äger rum den 8 mars. Kjell Lindström träffas på tel 036-32 42 52, e-post kjell.lindstrom@ltjkpg.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: