Att förlora sina tänder är smärtsamt. Ibland måste det till omfattande ingrepp för att få tillbaka tuggförmågan. Ofta får en patient leva med avtagbar tandprotes. I avhandlingen redovisar Lindh hur dentala implantat med stor framgång har kombinerats med kvarvarande tänder som stöd för fasta broar. De kliniska undersökningar som utförts i Västerbotten och i övriga landet pekar mot en lyckandefrekvens för dessa tandimplantatbroar som är fullt jämförbar med proteser som enbart stöder på implantat. Fördelarna för patienten är stora.

Dentala implantat används, efter introduktionen i Sverige på 1970-talet, rutinmässigt för att ersätta förlorade tänder. Från början var behandlingen inriktad mot helt tandlösa käkar men sedan dess har indikationerna utökats och idag behandlas alla former av tandförluster på det här sättet.

Under utvecklingen av de olika formerna för behandling har emellertid proteser stödda av implantat gjorts fristående från ev. kvarvarande tänder. Framför allt har den naturliga rörligheten hos tanden jämfört med det orörliga implantatet orsakat farhågor för komplikationer. Undersökningarna i avhandlingen visar dock att dessa komplikationer kan undvikas genom en korrekt utformning av proteserna.

Det främsta användningsområdet för tandimplantatproteserna är vid tandförluster i kindtandsområdet. Här kan en tandimplantatprotes ersätta betydligt mer komplicerade ingrepp och ändå ge god tuggförmåga. Behandlingen blir därmed också billigare för individ och samhälle.

Tomas Lindh finns vid Institutionen för odontologi, tel. 090-785 62 60,
epost: tomas.lindh@odont.umu.se

Avhandlingen har titeln ”The Tooth-Implant Supported Prosthesis”. Svensk titel: ”Broar på tänder och implantat i kombination”.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Flemming Isidor, Institutionen för protetik och stomatognatisk fysiologi, Århus universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23