Avhandlingen är en feministiskt poststrukturell studie av förskolepraktik där forskaren beskriver sin egen läroprocess. I studien beskrivs hur tre förskollärare på en förskola i Stockholm arbetar gemensamt med forskaren för att utforska sin praktik. Här skildras hur de tillsammans arbetar med ett kontinuerligt ’motstånd’ mot för givet tagna eller dominerande innebörder och praktiker.
Är det möjligt att med hjälp av ett dokumentationsarbete i ett arbetslag befinna sig i en oupphörlig förändrings- och utvecklingsprocess? På vilket sätt kan ett sådant arbete förstås som ’emanciperande’ för såväl barn, pedagoger som för forskaren själv?
Hillevi Lenz Taguchi visar – med utgångspunkt från barnens utforskande av sin omvärld – att arbetet med pedagogisk dokumentation får frigörande effekter på både barn och pedagoger. Pedagogisk dokumentation är ett sätt för barn och pedagoger att ”ta makten” över sitt lärande och sin praktik.

Avhandlingens titel: Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan
Disputation: lördagen den 20 januari, kl 10.00
Lokal: Lärarhögskolan i Stockholm, sal D3, Rålambsvägen 24–30
Opponent: Associate Professor Jeanette Rhedding-Jones, Deakin University, Australien – Högskolan i Oslo.

Hillevi Lenz Taguchi nås på tfn 08-753 20 42 (hem), 08-737 59 64 (arb), e-post: hillevi.lenz-taguchi@lhs.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: