Kvinnor har lägre löner på arbetsplatser med relativt många manliga chefer.

Kvinnors underrepresentation bland chefer på svenska arbetsplatser påverkar i sin tur könslönediskrimineringens omfattning. Avhandlingen visar att kvinnor som är anställda på arbetsplatser med relativt många manliga chefer generellt sett har lägre lön än kvinnor som har samma kvalifikationer och jobbkrav, men som arbetar på arbetsplatser där fler av cheferna är kvinnor. Den negativa kopplingen mellan andelen manliga chefer och kvinnors genomsnittslöner är särskilt tydlig på arbetsplatser där lönesättningsprocessen är decentraliserad. Med andra ord är kvinnors löner särskilt låga på arbetsplatser där relativt många av cheferna är män och där de formella kriterierna för lönesättning tycks vara tämligen svaga.

Karriärfördelar för män i kvinnodominerade yrken.

Det antas ofta att kvinnors nackdelar i karriärhänseende främst har sin grund i att kvinnor många gånger arbetar i traditionella kvinnoyrken som i stort sett saknar karriärmöjligheter. Mia Hultin kan dock konstatera att män som jobbar i kvinnodominerade yrken har tydliga fördelar i befordringsprocesser på arbetsplatserna. Detta skulle kunna tyda på att könsojämlikhet i befordringschanser har mindre att göra med yrkestillhörighet än med att behandlingen och värderingen av män och kvinnor skiljer sig åt på den svenska arbetsmarknaden.

Doktorsavhandlingens titel: Consider Her Adversity: Four Essays on Gender Inequality in the Labor Market
Disputationen äger rum fredag 2 februari kl. 10.00 i hörsal 2, hus A, Södra huset, Universitetsvägen 10 A
Opponent är Professor Donald Tomaskovic-Devey, North Carolina State University, Raleigh, USA
Mia Hultin nås på tfn 08-674 71 29, e-post mia.hultin@sofi.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: