Många kvinnor upplever långvarig smärta efter barnafödsel. Samtidigt upplever dessa kvinnor att deras besvär ignoreras av sjukvården vilket är området för en ny studie.

Smärta kan ha många negativa konsekvenser

– Forskning kring kvinnors hälsa och välmående efter barnafödsel är ett viktigt och stort område. Smärta kan ha många negativa konsekvenser och vikten av att få rätt hjälp i ett tidigt skede är stor. Trots detta upplever många kvinnor att de inte får den hjälpen som de behöver, säger Beata Molin, forskare och adjunkt vid Röda Korsets Högskola.

Beata Molins forskning visar att den av sjukvården ignorerade smärtan kan delas in i fyra huvudsakliga kategorier.

  • Ifrågasatt smärtupplevelse: De flesta kvinnorna träffar efter födseln en barnmorska eller annan sjukvårdspersonal. Här upplever man ofta att man inte blir lyssnad på eller att smärtan man beskriver inte blir tagen som något signifikant.
  • Otillräcklig smärthantering: I de fall som kvinnorna upplever att deras smärta har fångats upp av vården får de ofta ingen diagnos eller förklaring av den. Smärtan förklaras ofta som något normalt efter en barnafödsel.
  • Vilse i sjukvården: Många kvinnor i studien menar även att man inte är förberedd på att gå från att vara väl omhändertagen under sin graviditet till att efter födseln ofta glömmas bort då fokuset istället läggs på det nyfödda barnets hälsa. Kvinnorna beskrev erfarenheter av att stå utanför sjukvårdssystemet och tvingas hitta hjälp helt på egen hand.
  • Otillräcklig vård efter förlossning: Många av kvinnorna efterfrågade en bättre och tydligare struktur i vården efter barnafödseln med fler och mer regelbundna hälsokontroller utförd av personal som behöver vara mer kunniga inom området.

Fungerande vårdkedja och mer kunskap viktigt

– Smärtan påverkar kvinnor på flera områden. Att leva med smärta efter barnafödsel kan ha en negativ påverkan på kvinnornas välmående. Dessa kvinnor är mer benägna att uppleva postnatal depression än de utan smärta. Smärtan kan även ha en negativ inverkan på mödrarnas förmåga att ta hand om sina barn samt leda till en rädsla och oro inför framtida graviditeter enligt Beata Molin.

Kvinnorna kände sig övergivna av mödravården då sjukvårdspersonalens fokus efter förlossningen helt och hållet flyttas till barnet. Kvinnorna beskrev erfarenheter av att stå utanför sjukvårdssystemet och tvingas hitta hjälp helt på egen hand. Kvinnorna beskrev att de saknade väldefinierad och välfungerande vårdkedja, med bättre tillgänglighet och omfattning. De framhöll också ett behov av bättre kunskap och kompetens hos vårdpersonalen när det gäller bedömning, hantering och professionell behandling av smärta relaterad till barnafödande.

För att förhindra problemen som kan följa av långvarig smärta menar forskare och läkare att det är viktigt att tidigt diagnostisera och behandla den. Trots detta upplever många kvinnor att man inte får den hjälp man behöver från sjukvården.

Mer information

Kontakt

Beata Molin, adjunkt vid Röda Korsets Högskola
tel. +46(0)8-587 516 15, e-post: beata.molin@rkh.se

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Presskontakt:
Helene Komlos Grill
Telefon:
072-519 36 05
Epost:
helene.komlos.grill@rkh.se