Den nationella lärarutbildningsreformen kom att stå i centrum av kampen mellan motstridiga perspektiv på undervisning och utbildning. Denna ideologiska kamp fördes över tolkningsföreträdet inom tre identifierade områden: den process som ledde till en lärarutbildningspolicy, utbildningsprogrammets praktiska utformning och de involverade institutionernas kapacitetsutveckling i relation till reformens intentioner. Kampen över tolkningsföreträdet ledde till en transponerad reform, det vill säga en reform som till vissa delar följde de ursprungliga intentionerna men som också fick starka drag av det historiskt förhärskande tänkandet och dess vidfogade undervisningspraktik.

Avhandlingen bygger på ett deltagande och kritiskt pedagogiskt perspektiv som för fram tankar om lärarutbildningens roll i förändringen av en ung post-kolonial nation i södra Afrika.

Torsdagen den 6 juni försvarar Lars Dahlström, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Post-apartheid teacher education reform in Namibia – the struggle between common sense and good sense.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Norra Beteendevetarhusets hörsal. Fakultetsopponent är Professor Joel Samoff, African Studies Center, Stanford University, USA.

Lars Dahlström nås på:
Tel: 090 – 786 68 09
E-post: lars.dahlstrom@pedag.umu.se