Pär Blomkvist undersöker i sin avhandling Den goda vägens vänner, som han nu lägger fram vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet, de starka intressegrupper som agerade för att, som man själva sade, ”främja bilismens sunda utveckling”. I fokus står Svenska vägföreningen som kom att bli en paraplyorganisation för intressegrupper som t.ex. Bilindustriföreningen och Svenska petroleuminstitutet. Avhandlingen lyfter fram det betydande inflytande den samlade billobbyn haft över bilismens utveckling, det nära samarbetet mellan bilismens olika organisationer och den intima relation som växt fram mellan billobbyn och den statliga vägadministrationen (idag Vägverket). Svenska vägföreningen bildades 1914 av privatbilister i Kungliga Automobilklubben (KAK) i samarbete med Väg- och vatteningenjörer inom Svenska teknologföreningen och fick tidigt en position som politiskt neutral förmedlare av teknisk sakkunskap. Vägföreningen spelade en betydande roll i professionaliseringen och för vetenskapligandet av vägsektorn. V-ingenjörernas professionella strategi – att teknifiera vägfrågan – blev Svenska vägföreningens politiska strategi och vägföreningens viktigaste politiska resurs har varit ingenjörernas anseende som opolitiska tekniska experter. Parallellerna med dagens utbyggnad av IT-samhällets infrastruktur är tydliga och avhandlingen väcker frågan om vem som har makt över de tekniska systemens framväxt.

Doktorsavhandlingens titel: Den goda vägens vänner. Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959 (Symposion 2001 ISBN 917139-497-4)

Disputationen äger rum fredag 23 mars, kl. 10.00, i hörsal 8, hus D, Frescati. Opponent är Per Østby från Norges tekniska universitet i Trondheim

Pär Blomkvist kan nås på tfn 08-790 72 35, e-post pbl@tekhist.kth.se eller 08-649 23 77 (hem)

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: