Antalet fall av diabetes typ 2 i Malmö har fördubblats på åtta år. Sjukdomen debuterar i allt lägre åldrar samtidigt som skillnaderna mellan olika stadsdelar är stor. Det visar en ny kartläggning som ska ligga till grund för framtida förebyggande åtgärder i staden.

Diabetes blir allt vanligare och är ett stort hot mot folkhälsan inte bara i Malmö utan i hela världen, enligt WHO. För ett drygt år sedan blev Malmö den första svenska staden i det globala programmet Cities Changing Diabetes. Då inleddes en kartläggning av diabetesförekomsten mellan åren 2011 och 2018, både när det gäller diabetes typ 1 och 2, i alla åldersgrupper.

Resultaten visar att diabetes typ 1 har legat relativt still under perioden medan typ 2 har ökat kraftigt: I Malmö är ökningen 95 procent. Skillnaderna mellan olika områden i staden är också stor.

– Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är bekymmersam. Allt fler mellan 0–29 år har diabetes typ 2 och allt fler löper också risk att drabbas framöver, säger Magdalena Annersten Gershater, universitetslektor i diabetesvård vid institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet, som har lett arbetet med studien där flera forskare medverkat.

Tidigare forskning visar att brist på fysisk aktivitet, högt blodtryck, rökning och ökad fetma utgör riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2, utöver ärftliga faktorer. Kartläggningen som forskarna vid Malmö universitet har arbetat är en del av ett samarbete med Malmö stad, Region Skåne och läkemedelsföretaget Novo Nordisk och ett första steg i en gemensam kraftsamling mot sjukdomen.

– Kartläggningen ger oss ett bra underlag för att kunna göra riktade insatser för att bryta trenden. Här behöver vi som universitet bidra till att utforma och utvärdera olika åtgärder i samverkan med olika aktörer i Malmö, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Om studien:
Studien Diabetes prevalence is rising among young residents in Malmö, Sweden
(Magdalena Annersten Gershater, Margareta Rämgård, Mats Andersson, Cecilia Nagorny Holmberg, Mattias Grahn, Slobodan Zdravkovic) presenterades nyligen på diabeteskongressen EASD.
Alla genomförda analyser baseras på data från följande register och hälsoundersökningar:

  • Vårddatabasen, Pasis
  • Nationella Diabetesregistret (NDR)

Analyserna har bland annat fokuserat på utbildningsnivå, ålder, BMI, sjukfrånvaro, vårdkonsumtion- och kostnader, fysisk inaktivitet och rökning.

Fakta om Cities Changing Diabetes:
Cities Changing Diabetes, CCD, är ett globalt partnerskapsprogram initierat av läkemedelsföretaget Novo Nordisk som svar på den dramatiska ökningen av diabetes i världen. Malmö stad, Malmö universitet, Novo Nordisk och Region Skåne arbetar tillsammans med programmet i staden.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se