Syftet med avhandlingen är att utifrån drabbade mäns, deras partners, sjuksköterskors och läkares berättelser belysa innebörden av att leva med smärta av fibromyalgityp. Studien är baserad på intervjuer med 14 män som uppfyllde kriterierna för diagnosen fibromyalgi (FM) enligt American College of Rheumatology, deras kvinnliga partners samt 17 sjuksköterskor och fyra läkare, totalt 49 intervjupersoner. Det symtom som dominerar männens liv är en smärta som pendlar mellan svåra och lugna perioder. Under svåra perioder har männen en känsla av att vara totalt utmattade och helt utan energi, de upplever livet som mörkt, skrämmande och outhärdligt. Under lugna perioder beskrivs livet som uthärdligt och smärtan som mindre besvärande, även om den ständigt är närvarande. Varken medicinska eller andra behandlingar har inneburit någon direkt bot. Att omvärdera sig själv och bli försonad med ”det nya livet” är en process som tar lång tid för männen.

Kvinnliga partners berättelser visar att de känner medlidande med sina män och kämpar för att ge dem stöd och tröst. Att ta hänsyn till att männen ska må så bra som möjligt medför att de själva åsidosätter egna intressen. Kvinnorna upplever en ständig kamp för att försonas med den förändrade livssituationen. Många års samlevnad har medfört en känsla av djup samhörighet, samtidigt som det finns behov av att planera den egna framtiden utifrån insikten att relationen aldrig kan bli som förr.

De intervjuade sjuksköterskorna och läkarna berättar att män som regel uppvisar en yttre fasad av styrka och effektivitet och undviker att klaga. Vidare uttrycker de att män troligen har svårt att uthärda det dagliga livet om smärtan inte undanröjs och att det är betydelsefullt att kunna skapa en relation där män känner sig bekräftade. Det underlättar för män att på ett uppriktigt sätt kunna berätta om sin livssituation.

Sammanfattningsvis öppnar resultaten av avhandlingen förståelse utifrån olika perspektiv för vad det innebär att leva med smärta av fibromyalgityp. Männens motvilja att uttrycka känslor gör det svårt för deras kvinnliga partners och hälso- och sjukvårdspersonal att förstå hur de upplever smärtan och att finna möjligheter att stödja och trösta.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för vård och hälsovetenskap, Mitthögskolan, Östersund, samt Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Titeln är ”The meaning of living with pain of fibromyalgia type as narrated by affected men, their partners, nurses and physicians”. Svensk titel: ”Innebörden av att leva med smärta av fibromyalgi typ utifrån drabbade mäns, deras partners, sjuksköterskors och läkares berättelser”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå Universitet.
Fakultetsopponent är docent Gerd Ahlström, Örebro universitet.

Margareta Paulson finns på Mitthögskolan, tel. 063-165652. E-post: Margareta.Paulson@mh.se