Såväl i Sverige som utomlands försöker man undvika konflikter genom att skapa öppnare former för beslutsfattande. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett sådant försök. En MKB ska idealt sett vara öppen för olika aktörers perspektiv och kunskaper, inte minst för de aktörer som direkt berörs av beslutet. MKBn i utbyggnaden av Örebro-Bofors flygplats tenderade att utesluta lokalbefolkningen snarare än att vara en öppen process. Linda Soneryds studie visar bland annat att lokalbefolkningens syn på flygplansbuller rymmer fler aspekter är de som greppades av MKBn.

När lokalbefolkningen insåg att de inte hade något inflytande på MKB-processen fann de andra kreativa sätt att agera på och påverka processen. De samlade in namnlistor, överklagade beslut och startade till och med ett politiskt parti. Detta visar att allmänhetens möjligheter till påverkan kan vara större genom egna aktioner än genom formella samråd som MKB.
– Men en MKB kan ändå ses som en av flera arenor för medborgardeltagande, säger Linda Soneryd. Demokrati tar tid och är en ständigt pågående process där de demokratiska vinsterna inte bara handlar om att påverka enskilda beslut utan också att alla i princip har haft en chans att delta, att själva processen upplevs som rättvis.

Linda Soneryd är sociolog vid Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, Örebro universitet. Hon disputerar på avhandlingen ”Environmental Conflicts and Deliberative Solutions? A Case Study of Public Participation in EIA in Sweden” fredagen 29 november klockan 13 i Hörsal D, Örebro universitet.

Foto på Linda Soneryd finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#soneryd.

För mer information kontakta Linda Soneryd på telefon 08-57 03 14 72, 019-30 10 75 eller e-post: linda.soneryd@sam.oru.se.