Igår kom glädjande besked om finansiering av två nya utvecklingsprojekt på Högskolan Väst. Vinnova väljer att stödja högskolan med 9 miljoner fördelat på två olika projekt. Båda projekten handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

– Högskolan Väst har ett nationellt uppdrag som alla andra lärosäten men också ett starkt regionalt engagemang. När vi driver ett utvecklingsarbete av det här slaget, nationellt och tillsammans med flera lärosäten och kommuner, stärker det den generella kunskapen om livslångt lärande till gagn för hela landet, säger Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst och projektledare för ett av projekten, Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet.

Ska gynna orter utan egen högskola
Nya vägar-projektet har som mål att under kommande två år ta fram en modell för högre utbildning på orter långt från lärosäten. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om, utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan förlägga utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Områden som kommer beröras är exempelvis digitalisering, arbetslivsanknytning och pedagogik. Förutom Högskolan Väst deltar också Halmstad kommun, Lysekils kommun, Västerviks kommun, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Linneuniversitetet och Umeå universitet i projektet.

– Högskolan Väst har sedan 2014 arbetat med Nya Vägar-tanken tillsammans med Linnéuniversitetet och framför allt Västerviks kommun, för att påverka politiken att satsa på goda samverkansmodeller för att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet. Det är glädjande att man från Vinnovas sida uppfattat att vi tar oss an frågor med hög relevans, säger Lena Lindhé.

Fokus uppdragsutbildning
Det andra projektet, Samverkan för livslångt lärande – Uppdragsutbildning, är treårigt och lägger fokus på uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är den utbildning som högskolor och universitet säljer till företag, organisationer och myndigheter som vill kompetensutveckla sin personal.

– Det är en del i det livslånga lärandet där både högskolan som anordnare och företag som beställare kan utvecklas. Inte minst gäller det att höja kvaliteten på såväl behovsanalyser som utbildningsplanering, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst och initiativtagare till projektet.

Livslångt lärande är en central del i högre utbildning. Stora delar av det ordinarie utbudet av program och särskilt de fristående kurserna kan användas av yrkesverksamma för fort- och vidareutbildning, eller som bas för en person som helt vill byta inriktning på sitt arbete. Till detta kommer ett stigande behov av utbildningar som rör mer snäva fördjupningar eller särskilda aspekter av ett yrkes kunskapsområden där det inte finns resurser att med ordinarie anslagsmedel finansiera utbildningen.

– Det är här högskolorna måste utvecklas för att bli duktigare att erbjuda det som efterfrågas, säger Jan Theliander.

Jan Theliander menar att projektet som Vinnova stödjer är ett sätt att utveckla högskolorna för såväl högre effektivitet som höjd kvalitet i uppdragsdelarna. Det gäller också att i högre grad än idag kunna erbjuda högskolornas kunskap för uppdragsutbildning.

– Detta samtidigt som vi menar att högskolorna med detta också kan utveckla sina ordinarie utbildningar och sin forskning, säger Jan.

Utöver Högskolan Väst deltar Högskolan i Gävle, KTH, Linköpings universitet och Mittuniversitetet med olika delprojekt i Uppdrags-projektet. 

Kontakt: Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst, 0733-97 50 86

Text: Anna Hallberg

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt:
Anna Hallberg
Telefon:
0520-22 31 52
Mobil:
0733-97 50 92
Epost:
anna.hallberg@hv.se
Presskontakt:
Maria Derner
Telefon:
0520-22 30 70
Mobil:
0739-01 33 06
Epost:
maria.derner@hv.se
Presskontakt:
Anna Tanderud
Telefon:
0520-22 30 89
Epost:
anna.tanderud@hv.se