För att i framtiden kunna minska bullret från vägtrafiken behövs kunskap om bullermekanismerna i kontakten mellan däck och väg. En viktig orsak är kontaktkrafterna mellan rullande däck och väg. Dessa krafter orsakar vibrationer i däcket, som i sin tur strålar ut ljud. Dessutom måste hänsyn tas till andra samverkande mekanismer – det kan vara så att om
man lyckas minska en mekanism, kanske en annan ökar.

I avhandlingen presenteras en datormodell för att beräkna det ljud som uppstår när däcken rullar. Den består av flera delar, där den första beräknar de dynamiska kontaktkrafterna mellan ett rullande däck och en väg. Krafterna kan användas till att beräkna vibrationerna i däcket och därmed ljudutstrålningen. En däcksmodell som tar hänsyn till däckytans
egenskaper har även utvecklats. Modellen kan också användas till att studera tangentiella vibrationer på grund av till exempel friktion mellan däck och väg.
Dessutom presenteras en metod för att ta hänsyn till däckets mönster vid beräkning av krafter och vibrationer.

Datormodellen kan användas för att studera och jämföra bullret som uppstår hos olika däck och vägytor. I framtiden kan detta ge en möjlighet att konstruera däck med minimalt buller för olika vägar. Tester har visat att man kan åstadkomma en minskning med 6dB(A) med modeller som denna. Då krävs en förändring av såväl däckskonstruktionen som vägytan. Dessa krav kan dock komma i konflikt med andra krav på säkerhet, hastighet och bränsleförbrukning. Till exempel är det bättre med smala däck för minskat buller, men då klarar inte däcken lika höga hastigheter.

I kombination med andra metoder, till exempel bullerskärmar och ”tyst”asfalt, kan rätt avpassade däck ändå leda till avsevärd bullerminskning.

Avhandlingen ”Modelling of dynamic contact – exemplified on the tyre/road interaction” försvaras vid en offentlig disputation den 26 april kl 13.15 i sal VG, Sven Hultins gata 6, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

För mer information kontakta:
Krister Larsson, Institutionen för teknisk akustik, tel 031-772 21 97
e-post: kl@ta.chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512