Det hävdar Göran Jense, docent i sociologi vid Växjö universitet, i den nya forskningsrapporten ”Rapport från ro-rofartyg: om arbete och säkerhet inom svenskflaggd handelssjöfart”. Göran Jense har tillbringat sammanlagt tre månader till sjöss och har under denna tid samtalat med och intervjuat besättningarna ombord på sju svenskflaggade fraktfartyg på Nordsjön och Atlanten.

Av rapporten framgår att moderna fartygsbemanningar har ett hårt arbete i en riskfylld miljö där olyckor, allvarligare incidenter och personskador är vanliga. Med sjömansarbetet följer betydande hälsorisker som orsakas av såväl den arbetsmiljö man har som av arbetstider och arbetsbelastning. I takt med utflaggning och den krympande skaran av svenskt sjöfolk finns det inte bara en oro inför framtiden, det finns också en bitterhet över utvecklingen.

Göran Jenses forskningsapport är ett delresultat av projektet ”Kunskap, kompetens och säkerhet i fartygsorganisationen”, vilket med finansiering från Rådet för arbetslivsforskning genomförts under perioden 1998-2000. Projektet har motiverats av att mera systematisk kunskap om det moderna fartygssamhället, alltså fartyget och dess bemanning, saknas inom sjöfartsbranschen.

• Göran Jense. Rapport från ro-rofartyg: om arbete och säkerhet inom svenskflaggad
handelssjöfart. Rapport nr 7, 2000. Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet.

Frågor:
Om du har frågor som rör rapportens innehåll, hör gärna av dig till Göran Jense,
tel: 0470-70 85 14, fax: 0470-844 25 eller e-post: Goran.Jense@svi.vxu.se

Informatör Malin Sandström, tel: 0470-70 84 77, fax: 0470-844 25 eller
e-post: Malin.Sandstrom@svi.vxu.se

Beställning:
Rapporten beställs hos forskningssekreterare Catarina Meijer,
tel: 0470-70 84 24, fax: 0470-77 47 66 eller via e-post: Catarina.Meijer@svi.vxu.se

Du kan också beställa en tidigare rapport inom samma forskningsområde:
• Göran Jense. Om sjöfart och sjösäkerhet – en bakgrund. Rapport nr 2, 1999.
Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet.

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: