Genom att göra avtryck av molekyler i plaster kan man tillverka material som kan känna igen och binda till sig ämnen med förmågan att reglera olika funktioner i kroppen. Tekniken skulle kunna liknas vid gipsavgjutning där man gör avtryck av en hand i gips. Om gipset är för hårt blir det knappt något avtryck alls, är det för mjukt sjunker avtrycket ihop och är handen inte stilla nog blir avtrycket otydligt. På liknande sätt fungerar avgjutningen av molekyler. Jenny P Rosengren Holmberg har i sin forskning bland annat undersökt möjligheterna att skapa bättre avtryck av små läkemedelsmolekyler.

Hon har även tittat på om molekylavgjutningstekniken kan utvecklas och användas för att göra avtryck av större molekyler som exempelvis kolhydrater och proteiner, med målet att tillverka bättre material för medicinsk användning. I ett av forskningsprojekten skapades med hjälp av denna teknik en konstgjord plastyta som visade sig motverka de oönskade reaktioner som vanligen uppstår när främmande material kommer i kontakt med blod. Jenny P Rosengren Holmberg har också studerat hur olika typer av plastmaterial beter sig, i ett försök att kartlägga vilka egenskaper hos ytan som leder till oönskade reaktioner i blodet – kunskap som är bra att ha i det fortsatta utvecklandet av kroppsvänliga material.

Jenny P Rosengren Holmberg kommer ursprungligen från södra Öland och är den sista doktoranden som disputerar vid Högskolan i Kalmar innan lärosätet tillsammans med Växjö universitet vid årsskiftet bildar Linnéuniversitetet.

Jenny P Rosengren Holmberg försvarade sin avhandling Molecular Imprinting: Design and Application of Biomimetic Polymers fredag den 11 december som den sista doktoranden som disputerade vid Högskolan i Kalmar.
Ämne: Organisk kemi
Opponent: Dr Chris J Allender, Cardiff University, Wales, UK
Handledare: Prof Ian A Nicholls, Högskolan i Kalmar

Jenny P Rosengren Holmberg: 0480-447359, 070-5246425 eller jenny.rosengren-holmberg@hik.se