Avhandlingen beskriver inledningsvis hur digitala tekniker utvecklats, från att lösa avgränsade problem för specialister till att stödja en mångskiftande kommunikation mellan människor med vitt skilda intressen och sysselsättningar. Här skildras hur sättet att använda mönstersamlingar, utvecklat av arkitekten Christopher Alexander, hjälpt programmerare att få överblick över extremt komplicerade skeenden. Walldius visar på parallellerna till hur filmhistorikern Rick Altmans använder genrebegreppet, ett slags mönster som hjälper oss att inte gå vilse i mediautbudet. Walldius poängterar att det är tack vare den överblick som genreförståelsen ger, som vi kan känna igen variationerna inom och mellan genrerna. Och det är variationerna, mångfalden, som får genrerna att leva.

Mönstermetodiken prövas i avhandlingens andra del på en serie dokumentärer – från engelskt 40-tal fram till några av våra dagars experiment på World Wide Web. Resultatet är ett 40-tal mönster som beskriver hur dokumentären som hantverk utvecklats då tekniken öppnat nya möjligheter för berättandet. Walldius konstaterar att mönstermetodiken kan bidra till en djupare förståelse för hur medvetna regelbrott successivt givit upphov till nya sätt att nå trovärdighet. Avhandlingen utmynnar i en diskussion om sociologen Manuel Castells kritik av hur dagens IT-användning tenderar att lösa upp etablerade tids- och rumsmönster. Walldius instämmer i Castells beskrivning av problemet, men menar att en del av hans demonisering av tekniken varken rimmar med Castells egna utgångspunkter eller med idealen i modern IT design.

Doktorsavhandlingen titel: Patterns of Recollection – The Documentary Meets Digital Media

Disputationen äger rum tisdag 18 december kl. 10.15 i Föreläsningssalen, Filmhuset, Borgvägen 1. Opponent är professor Stephen Mamber, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA.

Åke Walldius kan nås på CID, Centrum för Användarorienterad IT Design, Kungl. Tekniska Högskolan, e-post aakew@nada.kth.se, telefon 08-790 61 89, mobil 0708-117 979.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: