I området finns främst lämningar från 1200-talet fram till det sena 1400-talet, dvs. fram till perioden för Inkarikets expansion och den efterföljande spanska erövringen av det andinska området. Men medan de spanska erövrarna relativt fort kom i besittning av de centrala delarna av Anderna, så mötte man starkt motstånd i det aktuella området. Här kom det att dröja närmare 130 år från den tidigaste
kontakten mellan spanjorer och indianbefolkningar tills området föll under spansk kontroll.Avhandlingsförfattaren kommer fram till att den befolkningsmässiga kontinuiteten i Pichao -området troligen har varit låg från sen
förhistorisk tid fram till tiden för kontakten med européerna.
Befolkningen var också betydligt fåtaligare än vad som tidigare varit fallet. Lokaliseringen av den sentida bebyggelsen tyder på att man anpassat sig till en osäker och instabil situation. Per Stenborg har också tagit tagit del av den historiska forskning som finns om motsvarande tidsperioder och som baserar sig på den skriftliga information som spanjorerna efterlämnade. Immigration och
andra former av folkförflyttningar anses ha kunnat förekomma under både den inkaiska expansionen och under perioden av konflikter med spanjorerna. I det första fallet skall sådana förflyttningar ha ägt rum inom ramen för det inkaiska administrativa systemet i syfte att
organisera produktion inom staten, men även för att stärka statens kontroll över områden utanför dess centrala delar. Under perioden av kontakter med spanjorerna tror man att befolkningar bosatta i områden som fallit under spansk kontroll kan ha emigrerat till de områden som ännu höll sig självständiga.

Avhandlingen ingår i ett större samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet och det statliga universitetet i provinsen Tucumán, Argentina.

Avhandlingens titel: Holding Back History: Issues of Resistance and Transformation in a Post-Contact Setting, Tucumán, Argentina c. A.D. 1536-1660.
(Frågor kring motstånd och förändring under den spanska kontaktperioden(ca 1536-1660) i Pichao, nuvarande nordvästra Argentina.)Disputationen äger rum fredagen den 7 september 2001 kl 13 Sal T 219, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Närmare upplysningar kan fås av Per Stenborg, tel 031- 773 4615 (arb),031- 51 17 77(hem), e-post: p.stenborg@archaeology.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851