ABIS-studien omfattar ca 17000 nyfödda barn i Östergötland, Småland, Öland och Blekinge som fötts mellan första oktober 1997 och första oktober 1999. Barnen och deras föräldrar studeras på olika sätt genom prover på blod och modersmjölk, enkäter m m, och ska följas under flera års tid. Ett av huvudsyftena med studien är att hitta orsaker till uppkomsten av barn- och ungdomsdiabetes, men även bakgrundsfaktorer till andra sjukdomar kommer att undersökas.

Örebroläkaren Jonas Ludvigsson koncentrerar sig i sin avhandling från Linköpings universitet på sambanden mellan magtarmsjukdomar och graviditet/förlossning. Här är några av hans resultat:

o Glutenintolerans hos fadern påverkar det nyfödda barnets födelsevikt, vilket denna studie är först i världen med att visa.

o Magtarmsjukdom (ulcerös kolit) hos modern är ofta kopplad till lägre födelsevikt hos barnet och/eller en kortare graviditet än normalt.

o En enstaka episod av maginfluensa hos en gravid kvinna påverkar inte det nyfödda barnets födelsevikt. Idag läggs gravida kvinnor med maginfluensa rutinmässigt in på medicin- eller infektionsklinik, men en sådan inläggning kan – om ytterligare studier bekräftar resultatet – anses som onödig.

Avhandlingen heter Some epidemiological aspects of perinatal gastrointestinal disease. Disputationen ägde rum den 8e december i Örebro. Jonas Ludvigsson träffas på tel 019-602 10 00, e-post jonasludvigsson@yahoo.com.

———
Jonas Ludvigsson har också sammanfattat sina avhandlingsresultat i en alternativ version, i form av en egenhändigt komponerad dikt som bifogas här nedan:

PRESS RELEASE – DIKT

Jonas F. Ludvigsson:

Undertecknad har valt att presentera avhandlingsresultaten i form av en dikt. Denna ska läsas med taktfasthet och entusiasm. (Betoningen ligger på varje rads sista stavelse. ”Respondenten” = den som disputerar på en avhandling. ”Spikning” : när avhandlingen ”spikas”, offentliggörs, före en disputation.

[Respondenten]
Hör upp alla männ’skor i trakten.
Ni är bjudna att delta i spikningsakten.
Nu vill jag er informera
och min avhandling summera.
Sex studier av skilda slag,
en resumé i form av vers, inget föredrag.

Studie ett till fem bygger på barn i tusental, cirka tio,
födda nittisju, nittiåtta eller nittinio.
(Förutsatt förstås att deras mor har haft sitt härbärge,
Någonstans uti sydöstra Sverige.)
Låt oss gå från helhet till detalj,
och följa en genomsnittsfamilj, en ömsint kvinna och en kanalj.

Akt I Förlossningssalen.

[Barnet] Efter graviditeten fyrti veckor lång
börjar jordelivet efter passage så fasligt trång.
Där står pappa glad och ler
mot mor och mig, [Far] –Åh, vad jag älskar er!
[Far] Men nu kära mor är det dags att fylla i enkäten(!),
hur du har haft det under ”graviditäten”.
Har du och jag nå’n sjukdom, kanske ”gluten”?
(undrar barnets far, den långe drasuten)

[Mor] Gluten, nu har jag äntligen fått kläm
på varför vårt barn vägde mindre än ”två och fem”!
Även om du varit noga med aptiten,
är det nog tarminflammationen din som gjort’en liten!
[Far] (Pekar på mor) En annan orsak kan vara bölderna dina i tarme,
[Mor] liten av ulcerös koliten, å gud förbarme!
[Far] och säger far, att sonen fötts för tidigt, var det gastroenteriten?
Du vet i fjärde måna’n hade du problem med ”skiten”!
[Mor] Men sonen var blott tidig med en enda da’?!
[Far] Men det var ju det han Ludvigsson sa’!

Akt II Förlossningssalen. Barnmorska gör entré.

[Barmorska] Ligg ner kära mor, ni är blek som ett lärft!
Det är även barnet, kan det vara något han ärvt? (Väntar inte på svar, vänder sig till mor)
Att ha ont, att må illa är snarast kutym.
[Mor] Tack jag mår bra men hur är det med antikroppsmängd mot transglutaminas-enzym?
[Barnmorska] Det är svårt att säga, men den kanske växlar under loppet av ett år,
jag tror Ludvigsson fått upp ett spår!

[Respondenten]
Så lämnar vi patient, barn, far och barnmorskeintendenten.
Det var allt för denna gång från unge respondenten.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: