– Det finns oerhört många praktiska erfarenheter som vi forskar alldeles för lite om. Idag har vi för många högtflygande vetenskapliga teorier parallellt med mycket praktiskt arbete utan akademiskt grund – vi vill få de två delarna att mötas, förklarar Tjia Torpe, ordförande i Utbildningsvetenskapliga kommittén.
De drygt 160 deltagarna i seminariet fick förutom sex föreläsningar med aktiva forskare även en introduktion till frågan om hur vetenskap om lärande kan komma till bättre nytta i praktiska verksamheter. Det handlade även om hur frågor från arbetslivet kan bli startpunkten för ny, relevant, akademisk kunskap.

Stimulera både forskare och praktiker
Praxisnära forskning är samlingsnamnet på forskning i nära anslutning till såväl utbildning av grundskoleelever och högskolestudenter som fortbildning i arbetslivet och informellt lärande. En prioriterad satsning genomförs av utbildningsvetenskapliga kommittén, för att skapa akademiska miljöer som kan stimulera till möten mellan forskare och yrkesverksamma praktiker.
– Till exempel behöver vi mer kunskap om elever som kräver särskilt stöd. Varför behöver de hjälp och hur kan vi ge den på bästa sätt utifrån varje barns specifika behov? Vi behöver också veta mer om de krav som ställs på lärandet för barn i olika multikulturella miljöer, säger Tjia Torpe.

Skrift om praxisnära forskning i januari
Seminariet ”Praxisnära forskning inom det utbildningsvetenskapliga området” ägde rum den 14 oktober i Stockholm och är en del i utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att definiera forskningsbehov och prioriterade områden inom sitt verksamhetsfält.
En skrift som presenterar praxisnära forskning, med utgångspunkt från de exempel som diskuterades under seminariet, blir klar i januari 2003. Broschyren kommer att kunna beställas via Vetenskapsrådet och kommer även att finnas i pdf-format på webbplatsen www.vr.se.

Om kommittén
Utbildningsvetenskapliga kommittén inrättades inom Vetenskapsrådet 2001 och har till uppgift att stödja forskning om utbildning och undervisning samt om lärande och kunskapsbildning. I år disponerar kommittén 80 miljoner kronor för forskning, forskarskolor, nätverk och andra insatser.
För ytterligare information, se Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se under ”Utbildningsvetenskap”.

Kontaktperson
Birgitta Mattsson, forskningssekreterare/informatör, utbildningsvetenskapliga kommittén
Tel. 08-546 44 211 / birgitta.mattsson@vr.se

Presskontakt:

Marlene Truedsson

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare