I den aktuella doktorsavhandlingen har långlivade kirala miljöföroreningar studerats. De kemikalier som ingick i studierna var kirala komponenter av insektsbekämpningsmedlen klordan, DDT och hexaklorcyklohexan (HCH) samt industrikemikalien PCB. Analysmetoder har utvecklats och ämnenas förekomst i miljön studerats.

I avhandlingen visas att den ena enantiomeren ofta är mer långlivad än den andra, och att man får en blandning där den ena formen dominerar – en icke-racemisk blandning. Detta är tydligt redan i vatten och jord, men allra tydligast i djur med lång livslängd såsom säl och isbjörn.
Också faktorer som påverkar sammansättningen av kirala ämnen har studerat s i avhandlingen. Näringsbrist hos sälar är intimt sammanknippad med stor dominans av den ena formen. Det var dock inte möjligt att förutsäga vilken av formerna som skulle dominera i olika miljöer; exempelvis vänsterformen i havsvattnet och högerformen av samma kemikalie i sälen som lever i vattnet.
I allmänhet är färska utsläpp racemiska, medan icke-racemiska blandningar tyder på att kemikalien har befunnit sig i naturen en tid. Detta utnyttjades i avhandlingen för att spåra miljöföroreningars ursprung och transportvägar. För vissa ämnen visade sig avdunstning från jord- och havsytor vara betydande luftföroreningskällor.

Karin Wiberg nås på:
Tel arbete: 090 -786 56 72
Tel hem: 090 -77 87 97
E-post: karin.wiberg@chem.umu.se

Fredagen den 25 januari 2002 försvarar Karin Wiberg, kemiska institutionen (Miljökemi), Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Enantiospecific analysis and environmental behavior of chiral persistent organic pollutants (POPs). Svensk titel: Enantiospecifik analys och förekomst av kirala persistenta organiska miljöföroreningar.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är professor Kevin C. Jones, Department of Environmental Science, Lancaster University, England.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23