Ekolantbruket har ibland anklagats för dålig djuromsorg, både från det konventionella lantbruket och från djurrättshåll. Vonne Lund har fördjupat sig i de olika gruppernas argumentation och menar att konflikterna ofta beror på skillnader i etisk grundsyn och livsåskådning. Det leder i sin tur på att man har olika syn på när djuren har det bra, menar hon, och ger ett tillspetsat exempel:
‚Äď Om ekolantbrukaren sl√§pper ut grisen i ruggigt v√§der f√∂r att det √§r naturligt, kommer djurr√§ttsaktivisten med ett t√§cke.

Vonne Lund har studerat djuromsorg i förhållande till ekolantbrukets grundläggande värderingar, och hon presenterar resultaten i sitt doktorsarbete vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara. Ekolantbrukets viktigaste mål, både i Sverige och internationellt, är att vara miljövänligt och uthålligt. Vonne Lund menar att målet om god djuromsorg går att förena med miljövänlighet även om de olika målen ibland kommer i konflikt med varandra. Därför bör det ekologiska lantbruket ha god djuromsorg bland sina mål även fortsättningsvis. I Sverige kan detta tyckas självklart, men internationellt kan djuromsorgsmålet behöva lyftas fram, menar hon.

Avhandlingen visar ocks√• att djurv√§lf√§rdsbegreppet tolkas n√•got olika i ekologiskt och konventionellt lantbruk. I ekolantbruket l√§gger man vikt vid att djuret ska leva ett ”naturligt liv” f√∂r att ha god v√§lf√§rd. D√• inbegrips b√•de m√∂jligheten att utf√∂ra ett naturligt beteende, att utfodringen √§r anpassad till djurslagets fysiologi samt att milj√∂n ska p√•minna om den som arten ursprungligen levde i. Inom konventionellt lantbruk l√§ggs st√∂rre vikt vid djurens fysiska h√§lsa och produktion. Med det menas att om djuren √§r friska och v√§xer bra eller mj√∂lkar mycket, s√• tolkas detta som tecken p√• god v√§lf√§rd. Konsumenternas uppfattning om djurv√§lf√§rd st√§mmer ofta med ekolantbrukets syn. Det √§r d√§rf√∂r viktigt att det ekologiska lantbruket i kommunikationen med omv√§rlden tydligt anger hur man definierar djurv√§lf√§rd.

En litteraturstudie i avhandlingen redovisar ekodjurens välfärd i praktiken. Det visade sig att få vetenskapligt granskade artiklar har publicerats. Det är därför svårt att dra någon slutsats, men en försiktig konklusion är att djurvälfärden i stort sett är lika bra eller möjligen något bättre i ekologiska besättningar. Ett viktigt undantag är de parasitrelaterade sjukdomar, vilka är ett större problem i ekolantbruket. Där är förebyggande behandlingar med till exempel avmaskningsmedel inte tillåtna i hela besättningar, bland annat av miljöskäl.

I en enk√§tunders√∂kning tenderade de ekologiska djurb√∂nderna att dela sig i tv√• grupper, som delvis hade olika v√§rderingar. Den ena gruppen s√•g ekolantbruket som en livsstil, och d√§r s√•gs ‚ÄĚnaturligt liv‚ÄĚ som viktigare √§n traditionella djurskyddsbegrepp som integritet, r√§ttigheter eller v√§rdighet. Den andra gruppen bestod av ‚ÄĚentrepren√∂rer‚ÄĚ som ofta tyckte att det √§r viktigare att tj√§na pengar och m√∂ta nya utmaningar. De var generellt mer kritiska till KRAV:s djurregler och hade l√§ttare att acceptera ingrepp som kastrering och embryo√∂verf√∂ring. Det fanns dock indikationer p√• att lantbrukare kunde bli mer positiva till den ekologiska grundsynen efter att de arbetat med ekologiskt lantbruk ett tag.

Avmaskningen är ett exempel på att det kan finnas konflikter mellan den ekologiska grundsynen, som prioriterar uthållighet och miljövård, och djurskydds-målsättningen. Därför menar Vonne Lund att det ekologiska lantbruket behöver utveckla strukturer som säkrar djurvälfärden. Detta är kanske ännu viktigare i ett internationellt perspektiv än i Sverige. I avhandlingen presenteras ett förslag, nämligen ett etiskt kontrakt som skulle kunna användas i detta syfte både i teori och praktik. Det symboliska kontraktet skulle reglera förhållandet mellan husdjur och människa, så att djuren skulle garanteras en viss välfärd. Det bygger på att djuren betraktas som viktiga partners i det agroekologiska system som det ekologiska jordbruket utgör.

Agronom Vonne Lund, SLU, institutionen f√∂r husdjurens milj√∂ och h√§lsa, f√∂rsvarar fredagen den 6 december sin doktorsavhandling Ethics and animal welfare in organic animal husbandry ‚Äď an interdisciplinary approach. Disputationen √§ger rum Norlingsalen, O-huset, SLU Skara. Fakultetsopponent √§r Dr Francien H. de Jonge, University of Utrecht, Nederl√§nderna.

För mer information, kontakta Vonne Lund på telefon 0511-67 225 eller 070-62 933 64, eller via e-post vonne.lund@hmh.slu.se.