Förutom en inledande och sammanfattande del innehåller avhandlingen fyra uppsatser vilka på olika sätt belyser regionens utveckling.

Till att börja med beskrivs skogsbrukets minskade betydelse för den lokala ekonomin i fyra inlandskommuner i övre Norrland (Vindeln, Vilhelmina, Älvsbyn och Jokkmokk). Sysselsättningen inom skogsbruket har mer än halverats under tiden 1986-1995 och det trots att avverkningarna ökat. Hårdnande internationell kon-kurrens och snabb teknikutveckling är några av de faktorer som kan förklara utvecklingen.

Därefter studeras befolkningsförändringar i de sex nordligaste länen. Även om stora delar av området drabbats hårt av avfolkning under de senaste decennierna, så finns det landsbygder som haft befolkningstillväxt under tiden 1985-1995. Dessa områden kan i huvudsak hänföras till tre kategorier; byar inom pendlingsavstånd från städerna, ett antal orter i fjälltrakterna som dragit nytta av turistnäringen, samt ett antal natursköna landsbygder, ofta med en särpräglad kulturhistoria.

I den tredje uppsatsen har 500 bostadsområden och byar i Västerbottens län grupperats till sju olika typer av boendemiljöer; alltifrån utpräglade glesbygder med en ålderstigen befolkning till städernas attraktiva villakvarter med många barnfamiljer och högutbildade invånare.

Avslutningsvis studeras ungdomars inställning till att bo kvar eller flytta till mindre orter. Baserat på telefonintervjuer med 400 ungdomar bosatta i Umeåregionen visar studien bland annat att ungdomar i 19-25-årsåldern har en mer positiv inställning till att bo i mindre orter än yngre ungdomar.

Författaren är uppvuxen i Vebomark, Skellefteå.

Örjan Pettersson nås på:
Tel: 090 – 786 60 66
E-post: orjan.pettersson@geography.umu.se

Fredagen den 31 maj försvarar Örjan Pettersson, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Socio-economic dynamics in sparse regional structures. Svensk titel: Socioekonomisk dynamik i glesa regionala strukturer.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal C.
Fakultetsopponent är professor Perttu Vartiainen, geografiska institutionen, Joensuu universitet, Finland.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23