Den 3 juli uppnådde det svenskledda instrumentet Particle Environment Package (Pep) ombord på ESA:a rymdsond Juice en stor milstolpe med sin framgångsrika driftsättning. Allt fungerar som det ska och instrumentet är igång. Rymdsonden har sedan dess uppsändning den 14 april färdats över 200 miljoner kilometer i rymden på sin väg till Jupiter.

Professor Stas Barabash vid Institutet för rymdfysik i Kiruna är ansvarig för instrumentet Pep. Han har flera nervösa veckor bakom sig.

Åh, det var verkligen stressigt och nervöst. Att driftsätta ett instrument är som att släppa iväg sitt barn till vuxenlivet. Du förbereder dem i många år, tror att du har tänkt på allt och försett dem med alla detaljer men du är fortfarande nervös när de blir utsatta för verkligheten. Pep klarade detta bra. Vi har nu ett uppdrag”,säger Stas Barabash.

Pep består av sex instrument, varav två är designade och byggda av IRF i Kiruna. Instrumenten kommer att utforska Jupiters komplexa miljö som består av laddade partiklar och neutral gas. Pep ska studera hur dessa växelverkar med och påverkar de isiga månarna Europa, Ganymedes och Callisto.

Genom att mäta plasma och neutral gas väldigt nära månytorna kommer Pep även att ge viktiga insikter i sökandet efter förutsättningar till liv i de hav som finns under månarnas islager.

Efter fem veckors lyckosamt arbete med att starta igång instrumenten avslutades driftsättningen den 3 juli. Målet med en driftsättning är att visa att instrumentet är redo för mätningar i den tuffa rymdmiljön efter att det skjutits upp i rymden. Detta är en komplex och viktig process i alla vetenskapliga uppdrag.

Driftsättningen inkluderade den första påslagningen av instrumentdatorerna och alla sex instrument. Den första fasen av driftsättningen verifierade att instrumenten fungerade som avsett. Det kan ses som en hälsokontroll av instrumentsystemen och ett test att det kan producera vetenskapliga data.

Det vetenskapliga teamet bakom Pep har kontrollerat att de grundläggande systemen fungerar men under resan mot Jupitersystemet måste de göra ytterligare funktionstester av instrumentens högspänningssystem.

Resan till Jupiter kommer att ta åtta år. Juice anländer till sin destination 2031. Driftsättningen är en milstolpe, Pep-historien har precis börjat”, säger Stas Barabash.

Mer information
IRF: https://www.irf.se/sv/
IRF och Juice: https://www.irf.se/en/irf-in-s…
ESA – Juice – https://esamultimedia.esa.int/docs/science/Juice-LaunchKit.pdf

Kontakt:
Professor Stas Barabash, Institutet för rymdfysik, Kiruna, ansvarig för Particle Environment Package (PEP).
stas.barabash@irf.se , +46 980 791 22

*** ENG ***

On July 3 the Swedish led instrument Particle Environment Package (PEP) onboard the ESA spacecraft Juice achieved a major milestone with its successful commissioning. Juice has since the launch on April 14 done a remarkable journey spanning 200 million kilometers in space.

Professor Stas Barabash at the Swedish Institute of Space Physics in Kiruna is Principal Investigator for PEP. He has several nervous weeks behind him.

Oh, it was certainly stressful. Commissioning is like releasing your child to the adult life. You prepare them for many years, thinking you have thought about everything and provided for all details but you are still nervous when they get exposed to the reality. PEP did it good. We have a mission”, says Prof. Stas Barabash.

The PEP suite includes six instruments, two of those designed and built by IRF. The instruments will explore how complex environment of Jupiter consisting of plasma and energetic particles interacts and affects the icy moons Europa, Ganymede and Callisto.

By measuring plasma and neutral gas very close to the moons surfaces, PEP will also provide critical insights in searching for moon’s subsurface oceans that may harbor life.

Five weeks of commissioning ended on July 3. Its goal is to demonstrate that the instrument is ready for operations in the harsh space environment after it was launched into space. This is a complex and important process in all scientific missions.

PEP commissioning included the first power on of the instrument computers and all the six instruments. The first phase of commissioning verified that the instruments worked as intended. It can be seen as a health check of the instrument systems and a test that it can operate and produce scientific data.

The scientific team behind PEP have checked that the basic systems work but during the journey towards the Jovian system they have to make further functional tests of the instruments’ high-voltage systems.

The travel to Jupiter will take 8 years. JUICE arrives to its destination in 2031. The commissioning is a milestone, the PEP story has just began”, says Stas Barabash.

More information
IRF: https://www.irf.se/en/
IRF and Juice: https://www.irf.se/en/irf-in-space/juice/
ESA – JUICE – https://esamultimedia.esa.int/docs/science/Juice-LaunchKit.pdf

Contact:
Professor Stas Barabash, Swedish Institute of Space Physics in Kiruna, Principal Investigator for Particle Environment Package (PEP).
stas.barabash@irf.se , +46 980 791 22

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. Dessutom ett instrument på baksidan av månen och instrument på väg till Jupiter, Merkurius och solen. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

* * * * * * * * * * * *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:
Annelie Klint Nilsson
Telefon:
+46 980 790 76
Epost:
annelie.klint-nilsson@irf.se