Undersökningen är avgränsad till 1900-talets första hälft, och riktar framför allt in sig på skånska förhållanden, speciellt slakterierna i Tomelilla och Ystad, även om hela Sverige inkluderas i studien.

Avhandlingen visar att de bondekooperativa slakteriföreningar som etablerades från början av 1900-talet inledningsvis dominerades av auktoritära direktörer, större agrara producenter och personer högt upp i samhällshierarkin, även om medlemmarna i stor utsträckning kunde bestå också av mellanstora bönder och småbrukare. Slakteriföreningarna kom tidigt i konflikt med sina arbetare när dessa försökte organisera sig i fackföreningar, och hårda arbetskonflikter blev följden. I dessa konflikter utnyttjades arbetskraft från andelsägarnas familjer som strejkbrytare. Slakteriledningarnas försök att kväsa de fackliga organisationerna misslyckades dock. Från 1930-talet förändrades situationen bl. a. beroende på politiskt samarbete mellan socialdemokratin och Bondeförbundet och genom bättre relationer mellan de bondekooperativa organisationerna och fackföreningsrörelsen.

Avhandlingen belyser också förändringar i genusrelationerna inom den bondekooperativa slakteriindustrin och de fackliga organisationer som var verksamma där. Slakteriindustrierna var länge i huvudsak manliga arbetsplatser och kvinnor förekom mest i perifera verksamheter som rengöring och dylikt. Med de bondekooperativa slakteriindustriernas expansion och förädling i form av exempelvis charkuteriproduktion från 1930-talet skapades dock nya arbetsområden där kvinnlig arbetskraft blev verksam. Framför allt från andra världskriget påvisas en tydlig ökning av dessa arbeterskors fackliga aktivism, i detta fall vid Scans charkuteri- och konservfabrik i Ystad.

Lars Hansson är född och uppvuxen i Kristianstad och bor sedan några år utanför Hörby i Skåne. Han har efter ett tiotal års arbete inom olika livsmedelsindustrier genomfört en museiutbildning och har sedan 1999 varit doktorand i historia vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet.

Avhandlingen ”Slakt i takt. Klassformerning vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946”, försvaras fredagen den 7 maj 2004, klockan 13.15. Disputationen äger rum i sal Homeros, Pelarplatsen, Växjö universitet. Opponent är fil dr. Bengt Nilsson, Högskolan i Gävle.

För ytterligare upplysningar kontakta: Lars Hansson, telefon: 0470-70 82 39 eller e-post: Lars.Hansson@hum.vxu.se.

Beställ boken från: Kerstin Brodén, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se.