Det är landstinget, länsstyrelsen, universitetet, länsarbetsnämnden och försäkringskassan i Värmland samt Region Värmland som har diskuterat ihop sig kring bildandet av Cerut.

Det är många olika vetenskapliga discipliner som kan rymmas inom forskning kring regional utveckling, till exempel kulturgeografi, statsvetenskap, sociologi och
folkhälsovetenskap. Tanken är att forskningen vid Cerut ska bedrivas utifrån olika temaområden som bland annat innefattar regional utveckling, demokrati, folkhälsa och välfärd samt vård och rehabilitering.

Syftena med Cerut är bland annat att vidareutveckla forskningen om regional utveckling vid Karlstads universitet så att den hamnar vid den internationella forskningsfronten samt att skapa en arena och mötesplats för forskare och andra aktörer.

Cerut ska också sprida kunskap. Det ska ske bland annat genom populärvetenskapliga föreläsningar, interaktivitet genom till exempel Internet och publicering av forskningsrapporter i populär form. Till centret knyts flera doktorander och en informatör.

Olika aktiviteter med anknytning till forskning om regional utveckling har redan kommit igång. Det gäller bland annat ett stort EU-projekt inom Interreg som har en budget på sammanlagt 12 miljoner kronor. Projektet, som Cerut driver i samarbete med Jämställdhetscentrum vid Karlstads universitet och Östlandsforskningen i Norge, kommer att behandla gränsregionala frågor.

För mer information, kontakta:
Sune Berger, professor och föreståndare för Cerut
Tfn: 054-700 17 41, 0704-250 230
E-post: Sune.Berger@kau.se

Charlotte Wäreborn-Schultz, biträdande landstingsdirektör, ordf i Ceruts styrelse
Tfn: 0703-194 320