Ett av skälen till att det råder brist på receptarier är stora pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera ny personal. Dessutom täcker antalet nyutbildade farmaceuter inte behovet – detta trots att utbildningen i dag bedrivs på fyra orter; Uppsala, Göteborg, Kalmar och Linköping.

I februari förra året var 321 receptarietjänster vakanta i landet, och i Apoteksbolagets egna prognoser för den närmaste tioårsperioden bedöms arbetsmarknaden vara fortsatt god för receptarier. Ett av de viktigaste skälen för det är att under de kommande 14 åren kommer – fortfarande enligt Apoteksbolagets egna prognoser – nästan 2.800 personer anställda av Apoteket AB att gå i pension.

Hittills har Uppsala varit den utbildningsort som ligger längst norrut och antalet studenter från norra Sverige är litet. Samtidigt vet vi att pensionsavgångarna för de nordligaste länen är hög. Under de närmaste åtta åren kommer 120 receptarier i de nordligaste länen att pensioneras, bara i Västerbotten har fyra apotek tvingats stänga på grund av brist på legitimerad personal.

Under våren påbörjar Luleå tekniska universitet rekryteringen av studenter till en ny receptarieutbildning med säte i Luleå, vissa moment kommer att genomföras i Boden i samarbete med Institutionen för hälsovetenskap. Studiestart blir det höstterminen 2002.

I dag finns ingen receptarieutbildning på distans i Sverige. Den viktigaste orsaken är att distansundervisning fortfarande är ett relativt nytt studiesätt i Sverige – tillräcklig kunskap inom IT-området och erfarenheter av nätbaserad pedagogik saknas helt enkelt på de mer traditionella lärosätena.
Luleå tekniska universitet blir därför först i landet med att starta en distansutbildning för receptarier – den huvudsakliga delen av utbildningen kommer dock att ske vid campus i Luleå.

Upplysningar: Dan Haupt, tel. 0920-49 16 65, dan.haupt@km.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: