Studien, benämnd NEPHRIC, publiceras i New England Journal of Medicine torsdagen den 6 februari. Den visar att kontrastmedlet iodixanol signifikant minskar risken för patienter med nedsatt njurfunktion och diabetes att utveckla kontrastmedelsinducerad njurskada. Samtidigt visade NEPHRIC-studien att njurskada orsakad av kontrastmedel är en kliniskt relevant frågeställning. 25 procent av patienterna i kontrollgruppen utvecklade en njurskada som i de flesta fall var övergående. Sex patienter blev emellertid inlagda på sjukhus med akut njursvikt. Ingen av de patienter som fick iodixanol utvecklade akut njursvikt och påverkan på njurfunktionen var avsevärt lägre.

Bakgrund
Akut njursvikt är ett allvarligt och kostsamt tillstånd. Från tidigare studier vet man att röntgenkontrastmedel kan orsaka en njurskada av klinisk betydelse. Antalet patienter som genomgår röntgenundersökningar i diagnostiskt och behandlande syfte ökar idag. Den tekniska utvecklingen framför allt med spiraldatortomografi och diagnostiska och interventionella kärlundersökningar har kraftigt ökat användandet av kontrastmedel. Utvecklingen gör att patienter nu kan bli undersökta i betydligt högre åldrar även om de är svårt sjuka. Icke minst innebär det att ett ökat antal patienter med t.ex. diabetes och nedsatt njurfunktion, som utgör en högriskgrupp genomgår röntgenundersökningar.

Studien
NEPHRIC-studien är en prospektiv, randomiserad, dubbelblind studie som utförts i fem europeiska länder. Undersökningen har omfattat patienter som har genomgått undersökningar av hjärtats kranskärl och blodkärl i benen. Man jämförde ett konventionellt kontrastmedel med det iso-osmolära. Effekten på njurfunktionen mättes enligt internationellt vedertagna definitioner på när en eventuell njurskada har uppstått, d.v.s. när kreatininkoncentrationen i blodet stiger över vissa nivåer. Patienterna följdes i sju dagar.

Publikation:
New England Journal of Medicine, 348:6, 491-499.
Nephrotoxic effects in high-risk patients undergoing angiography. Aspelin, et al.

För mer information, kontakta:
Professor Peter Aspelin, Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel 08-585 86236 eller mail: peter.aspelin@cfss.ki.se

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om