Ungdomsbrottsligheten har stadigt minskat de två senaste decennierna. Att unga förändrat sina aktivitetsvanor är den faktor som har starkast samband med utvecklingen, visar en unik studie av forskare vid Malmö universitet och Max Planck-institutet i Tyskland.

Sedan slutet av 90-talet har brott som skadegörelse, stölder och olika typer av våldsbrott där unga är gärningspersoner, stadigt minskat.

– Utvecklingen är inte unik för Sverige utan ser likadan ut i de flesta andra länder. Den har också varit känd sedan länge. Däremot har det saknats en djupare analys av hur man ska kunna förstå denna utveckling, säger Robert Svensson, professor vid kriminologiska institutionen vid Malmö universitet som tillsammans med professor Dietrich Oberwittler, sociolog vid Max Planck-institutet, genomfört en studie över just de faktorer som kan knytas till den nedåtgående trenden.

Första studien i Sverige
Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige och internationellt finns bara ett fåtal liknande studier. Den baseras på enkätsvar från drygt 50 000 niondeklassare som Brottsförebyggande rådet samlat in under 1999–2017 då brottsligheten bland unga minskade med hela 50 procent. Eleverna har fått svara på frågor om egen brottslighet men också om sociala band till föräldrar och skola, aktivitetsmönster, alkoholintag och attityder till brott.

– Det har skett förändringar över tid inom alla dessa områden. Föräldrarna har bättre kontroll på sina barn än tidigare och unga trivs bättre i skolan. I studien ser vi ett samband mellan förändringar i de sociala banden till föräldrar och skola och en minskning i brottslighet. Vi ser dessutom att ungdomar har blivit mer avståndstagande till brott vilket även detta är relaterat till en minskad brottslighet, säger Robert Svensson.

Gör andra saker
Den enskilt viktigaste faktorn är dock ett förändrat beteende bland unga: Nya aktivitetsvanor är det som förklarar den största delen av minskningen i brott, enligt studien.

– Här kan vi se ett starkt samband. Ungdomars dagliga rutiner har förändrats över tid. De är inte lika mycket ute på kvällarna, de dricker mindre alkohol och de tillbringar mindre tid i riskfyllda miljöer. De gör helt enkelt andra saker, säger Robert Svensson och fortsätter:

– Vi har inte studerat vad beteendeförändringen beror på men det ligger nära till hands att se en koppling till att ungdomar idag tillbringar en stor del av sin lediga online för att till exempel hålla sig uppdaterade via sociala medier istället för att träffas utomhus, säger Robert Svensson.

Studien har nu publicerats i tidskriften Criminology.

– Det har länge spekulerats i olika förklaringar men genom denna studie så har vi tydliga och konkreta resultat. Det är viktigt, dels teoretiskt, men också när det gäller att förebygga brott bland unga, säger Robert Svensson.

Kontakt:
Robert Svensson
robert.svensson@mau.se
040-6657781

Länk till studien:
Changing routine activities and the decline of youth crime: A repeated cross-sectional analysis of self-reported delinquency in Sweden, 1999−2017

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se