Malin Broberg Olsson har i sin forskning undersökt varför en del människor klarar psykiska påfrestningar bättre än andra, genom att kartlägga den psykiska hälsan hos en särskilt sårbar grupp – föräldrar till barn med utvecklingsstörning. I två studier har ca 200 familjer med barn med utvecklingsstörning jämförts med lika många familjer med normalt utvecklade barn, t.ex. när det gäller aspekter som psykisk hälsa.

Även om det finns stora individuella skillnader, visar resultatet att risken för depression ökar påtagligt för i synnerhet mödrar till barn med utvecklingsstörning. I Malin Broberg Olssons studier hade 47% av mödrarna till barn med utvecklingsstörning symptom på psykisk ohälsa, att jämföras med 19% av deras män och 17% av mödrarna i kontrollgruppen.

– Det är viktigt att lyfta fram att över hälften av mammorna till barn med utvecklingsstörning hade god psykisk hälsa. Trots detta finns här ett problem som är viktigt att ta på allvar, säger Malin Broberg Olsson.

Skillnad förvånade
– Det som förvånade mig mest var att skillnaderna mellan mödrarnas och fädernas psykiska hälsa var så stor, fortsätter hon. Kanske tyder det på att vi inte är så jämställda som vi tror, och att det blir extra påtagligt när det tillstöter komplikationer i föräldraskapet?

De föräldrar som bäst klarar de psykiska påfrestningar det innebär att få ett barn med utvecklingsstörning har enligt Malin Broberg Olsson oftare en hög så kallad ”känsla av sammanhang”, det vill säga de känner att de har möjlighet att påverka sin situation och litar på sin förmåga att hantera svårigheter.

För mer information kontakta: Malin Broberg Olsson, tel 0521 – 26 40 39, e-post Malin.Broberg@htu.se

Pressmeddelandet lämnat av FoU-informatör Bodil Järnerot, tel 0520-47 50 15, Bodil.Jarnerot@htu.se

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092