Tidigare studier har visat att kvinnor med schizofreni löper en ökad risk för förlossnings- och graviditetskomplikationer. Men det har varit oklart hur schizofreni hos fadern påverkar partnerns graviditet och barnets första levnadsår. Den nu publicerade studien av 3100 mammor och 2800 pappor med schizofreni visar en fördubblad risk för att förlora sitt barn under det första levnadsåret. Uppgifterna hämtades i svenska populationsbaserade register.

Dödsorsakerna varierade och skilde sig inte från övriga befolkningen när det till exempel gäller plötslig spädbarnsdöd eller syrebrist vid födelsen. Studien fann också att barn till både mammor och pappor med schizofreni hade en ökad risk för komplikationer under fosterstadiet och vid födelsen, så som låg födelsevikt, för tidig födsel och tillväxthämning. Forskarna tror att riskerna eventuellt kan kopplas till att barn till föräldrar med schizofreni oftare föds i en socialt utsatt miljö. De utesluter heller inte bristande stöd och psykiatrisk och somatisk hälsovård under graviditeten och nyföddhetsperioden som en bidragande orsak.

Däremot har forskarna inte hittat några genetiska faktorer som kan förklara den ökade risken för barnadöd. I studien undersöktes bland annat risken då en av föräldrarna har hel- eller halvsyskon med schizofreni. En genetisk disposition skulle kunna indikeras om risken var signifikant högre för helsyskon jämfört med den för halvsyskon, men studien fann inga förhöjda risker vare sig för hel- eller halvsyskon.

Baserat på resultaten betonar forskarna bakom studien att god uppföljning av dessa högriskbarn och samarbete mellan psykiatrisk vård och mödra- och barnhälsovården är viktigt.

Publikation: ”Schizophrenia and offspring’s risk for adverse pregnancy outcomes and infant death”, Nilsson E, Hultman CM, Cnattingius S, Otterblad Olausson P, Björk C och Lichtenstein P, British Journal of Psychiatry, 193: 311-315, oktober 2008.

För mer information, kontakta:

Med dr Emma Nilsson
Mobil: 0752-473490
E-post: Emma.Nilsson@Socialstyrelsen.se

Docent Christina Hultman
Tel: 08-5248 3893
Mobil: 0703621031
E-post: Christina.hultman@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08 524 838 95 (vidarekopplad till mobil)
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se