Geografiska informationssytem (GIS) kan idag möta högt ställda krav på informations- och kunskapsproduktion. Tekniken uppfyller emellertid inte de krav som ställs från sektorer som natur-, kultur- och miljövård, eftersom man där måste kunna hantera värderingar och naturligt vaga, osäkra eller ibland tvetydiga begrepp och data i sina analyser.
Avhandlingen pekar på några grundläggande områden som ännu inte tillgodosetts med dagens geografiska informationssystem. Skalan i både tid och rum påverkar vad vi kan se och inte se i vår information och detta påverkar i sin tur hur materialet kan användas. Dessutom visar studierna att dagens geografiska informationssytem inte kan hantera alla de typer av osäkerhet som finns i geografisk information. Betydelsen av de begrepp som används (semantiken) i geografisk information måste vid en digital hantering kunna definieras på ett rikare sätt än dagens tekniska lösningar medger.
I en rad experiment med geografiska data visas i avhandlingen hur den välkända mängdläran kan berikas med oskarp och grov mängdlära på ett sätt som ger en rikare beskrivning av digitala geografiska data. Denna berikning kan enligt avhandlingens slutsatser användas för att öka möjligheterna för olika organisationer att utbyta information. En faktor som även skulle betyda mycket för exempelvis regeringens pågående satsning på utbildning och tillämpning av geografiska informationssystem i samhället.

Doktorsavhandlingens titel är Context Sensitive Transformation of Geographic Information

Disputationen äger rum fredag 26 januari kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus och opponent är professor Peter Fisher, University of Leicester

Ola Ahlqvist nås på Torpvägen 26, 147 63 Uttran, tfn 08-530 354 95 (bost.), 08-16 49 63 (arb.), e-post: ola@natgeo.su.se

Institutionens hemsida: www.geo.su.se/ink/

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: