I de nordiska länderna har den offentliga debatten om artificiell intelligens pågått under lång tid. Nu visar ny forskning från Danmark, publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet, att den faktiska innebörden av AI trots detta är oklar.

På samma sätt som i Sverige har den digitala agendan i Danmark präglats av olika offentliga strategier med fokus på att ta fram etiska riktlinjer inför implementeringen av artificiell intelligens i samhället.

I en ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review, undersöks hur danska medier har framställt AI sedan 1950-talets mitt. Till grund för studien ligger 253 tidningsartiklar publicerade mellan åren 1956 och 2021.

Tvetydig debatt om AI

Analysen visar att tidningarna tenderar att inte skilja på framtidsbeskrivningar av artificiell intelligens (AI) – där maskiner antas kunna uppnå samma intelligens som människor och ta över en del av våra sysslor – och så kallad intelligensförstärkning (IA), som bygger på att kombinera styrkorna hos maskiner och människor och låta teknologin förstärka mänsklig intelligens.

I studien dras slutsatsen att det snarare är principerna för intelligensförstärkning (IA) som återspeglas i danska AI strategier, och att den faktiska innebörden av AI lämnas relativt vag.

– Den offentliga debatten om AI i danska tidningar är präglad av en tvetydighet när det kommer till vad som faktiskt menas med AI, dess planerade användning och eventuella påverkan på samhället, säger Sne Scott Hansen, doktorand vid Köpenhamns universitet och författare bakom studien.

Språket har stor betydelse

Studien visar vilken betydelse språket har för att forma allmänhetens uppfattning om AI, och i förlängningen också de strategier och praktiska handlingsplaner som tas fram.

– Språket kan vara ett kraftfullt verktyg i att konstruera människors olika föreställningar om AI, som på sikt också formar de praktiska lösningar för AI som vi ser i samhället, säger Sne Scott Hansen.

Läs mer:
“Public AI imaginaries: How the debate on artificial intelligence was covered in Danish newspapers and magazines 1956-2021” av Sne Scott Hansen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review som ges ut av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Kontakt: Sne Scott Hansen, doktorand vid Köpenhamns universitet, e-post: ssh@hum.ku.dk, telefon: +45 276 913 53

Mia Jonsson Lindell
Kommunikatör
Tel: 076–618 66 22
E-post: mia.jonsson.lindell@gu.se