Sedan i början av 1990-talet har antalet examina nästan fördubblats, vilket är i linje med regeringens målsättning. Mer än 40 procent av doktorsexamina läsåret 2000/01 avlades av kvinnor. I förhållande till föregående läsår innebar det en ökning med fyra procentenheter. Under de senaste tio åren har andelen kvinnor ökat med 13 procentenheter. För examinerade 2000/01 tog det i genomsnitt (median) 6 år från det att man var nybörjare till dess man var färdig med sin doktorsexamen. Nettostudietiden, det vill säga arbetsinsatsen beräknad på uppgiven aktivitetsgrad, var knappt 4,5 år.

Ökningen av antalet doktorandnybörjare har avstannat. Läsåret 2000/01 var det 3 200 som började på forskarutbildningen, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående läsår. De tre senaste läsåren har antalet nybörjare varit relativt konstant. De nya reglerna, med bland annat krav om försörjning, har inneburit att speciellt antagningen till humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde har minskat från och med läsåret 1998/99. De största vetenskapsområdena när det gäller nybörjare var medicinskt och tekniskt vetenskapsområde. Inom medicin återfanns 31 procent av nybörjarna och inom teknik 28 procent. Medelåldern (medianen) för nybörjare var 28 år läsåret 2000/01.

Läs mer på www.scb.se

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: