Avhandlingen handlar om svensk miljöpolitik och slutförvar av kvicksilver och kärnavfall. För både kvicksilver och kärnavfall föreslås lösningar med slutförvar djupt ned i den svenska berggrunden. En fråga som hamnar i fokus är hur den långsiktiga säkerheten (upp till 100 000 år) i ett sådant slutförsvar skall kunna garanteras. Denna utopiska dimension skapar en tydlig spänning när politiken skall genomföras med konkreta åtgärder. På flera av de platser som på olika sätt varit aktuella för ett eventuellt slutförvar har så kallade lokaliseringskonflikter uppstått. Ugglas studier visar bland annat hur frågor om risk och säkerhet i vetenskapliga och tekniska termer får den mesta uppmärksamheten. Andra aspekter som också är väsentliga för de närboende, till exempel platsens betydelse, skjuts däremot åt sidan i debatten. Ugglas avhandling visar också på ett svagt lokalpolitiskt engagemang, där kommunpolitiker undviker debatt och konflikter i frågor som de inte nödvändigtvis måste lösa. Att lösa avfallshanteringen för kvicksilver och radioaktivt avfall ses av de flesta inblandade som ett huvudsakligen nationellt ansvar.

Ylva Uggla disputerar för doktorsexamen i sociologi, fredag 25 oktober klockan 13:00 i Hörsal C, Örebro universitet.

Foto på Ylva Uggla finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#uggla.

För mer information, kontakta Ylva Uggla på telefon 019-30 32 71 alt. e-post: ylva.uggla@sam.oru.se.