Ett alternativ till svavelföreningar är bakterier.
I sin doktorsavhandling Surface Studies relevant to Microbial Adhesion and Biofloatation of Sulphide Minerals, med vilken Prashant K Sharma disputerar torsdagen den 13 december, behandlas adsorption av bakterier av typen Thiobacilli på vissa mineralytor.
Thiobacilli-bakterier förekommer i naturen och kan selektivt adsorberas på sulfidmineralytor.
Genom att använda bakterier i stället för syntetiska organiska, ytaktiva ämnen är det möjligt att flotera sulfidmineral och att selektivt skilja olika sulfidmineral från varandra.

Användningen av bakterier inom flotationsteknik och andra mineraltekniska enhetsoperationer är ännu i sin början och mycket forsknings- och utvecklingsarbete återstår.

Prashant K Sharma är född i Goa, Indien och har avlagt sin mastersexamen vid Indian Institute of Science i Bangalore.

Upplysningar: Prashant K Sharma, tel. 0920-49 21 56 eller professor Eric Forssberg, tel. 0920-49 13 11

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: