Karin Osvaldsson utforskar i sin avhandling på tema Barn så kallade multipartssamtal, eller nätverksmöten, på ungdomshem. Hon har analyserat sammanlagt 30 timmars samtal med tio flickor som tagits in för utredning. I mötena har både personal på ungdomshemmet, representanter från socialtjänsten, och ibland även skolan, samt flickan och hennes familj deltagit. Karin Osvaldsson har varit med på dels det inledande mötet, dels det möte där utredningens resultat och rekommendationer för framtiden diskuterades. Hon har fört anteckningar, spelat in samtalen på band och transkriberat dem i detalj. Dessemellan har hon intervjuat flickorna.

Det visade sig att det uppstod förhandlingar om flickornas problem mellan betydligt fler än dem själva och ungdomshemmet. De hamnade i en komplicerad process där alla parter förhandlade sinsemellan om vad som var den huvudsakliga problematiken och vad som var bäst att göra.

I Sverige förordar man i dag arbete med sociala nätverk, men Karin Osvaldsson betonar att ordförandens roll är oerhört viktig i mötet mellan de olika representanterna för att balansera rösterna som hade åsikter om flickorna. Utan en ordförande med den förmågan hade de kunnat hamna i en betydligt mer problematisk samtalssituation. Ibland fick ordföranden agera som flickornas språkrör.

Karin Osvaldsson är psykolog och har på tema Barn genomgått en tvärvetenskaplig forskarutbildning. I avhandlingen har hon till stor del utgått från etnometodologi, som är en inriktning inom sociologin som betonar den sociala organisationen och hur den byggs upp genom interaktion.

Avhandlingen heter ”Talking trouble. Institutionality and identity in a youth detention home.” Disputationen äger rum den 31 oktober 2002 på Linköpings universitet. Opponent är professor Jonathan Potter, Loughborough University.

Karin Osvaldsson kan nås på tel 013-28 29 39 och e-post karos@tema.liu.se.